Πολλοί είναι οι συγχωριανοί μας που έχουν,
πλέον, ευαισθητοποιηθεί και ενδιαφέρονται ενεργά για όσα έχουν διαδραματιστεί
και εξακολουθούν να συμβαίνουν γύρω από το παραπάνω ζήτημα και σ’  αυτό θεωρούμε πως έχει συμβάλει θετικά και ο
Σύλλογός μας, με αντίστοιχες πρωτοβουλίες, που έχει αναλάβει.

    Συγκεκριμένα ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και
Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς, πέρα από τις εδώ και πολλά χρόνια δημοσιεύσεις και
οχλήσεις προς αρμοδίους, στις οποίες είχε καταφύγει διεκδικώντας την ενημέρωση
των συγχωριανών μας από αρμοδίους για το «τι ακριβώς μέλλει γενέσθαι», προχώρησε
την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014, και σε συγκέντρωση – ενημέρωση στο κέντρο του
χωριού, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του αλλά και όποιος άλλος Οξυώτης
επιθυμούσε, για τα σχεδιαζόμενα από ιδιωτικές εταιρίες έργα εκμετάλλευσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στο χωριό. Την παραπάνω ενημέρωση παρακολούθησαν αρκετοί
Οξυώτες κάτοικοι του χωριού αλλά και γειτονικών περιοχών, καθώς και από την
Αθήνα, που ήρθαν στο χωριό ειδικά για το συγκεκριμένο σκοπό. 

    Κατά την ενημέρωση, η οποία έγινε από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και στην οποία προσκλήθηκαν να παραβρεθούν αλλά
και να συμβάλουν εκπρόσωπος της ενδιαφερόμενης εταιρίας, ο πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου Οξυάς καθώς και ο Δήμαρχος Μουζακίου αλλά δεν παραβρέθηκαν, αρχικά
έγινε περιγραφή του υπό ίδρυση μικρού υδροηλεκτρικού στη θέση «Μελίσσι» του
οικισμού «Δάφνη» Οξυάς, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί αρμοδίως απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων αλλά και άδεια χρήσης νερού, καθώς και απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου για «κατ’ αρχή έγκριση τομής στο δρόμο Μουζάκι – Αγία τριάδα Οξυάς», όπου πρόκειται να
εγκιβωτιστεί τμήμα των αγωγών της εταιρίας, για τη μεταφορά του νερού. Παρουσιάστηκαν
αναλυτικά στοιχεία για το ιστορικό και τη μέχρι σήμερα πορεία του συγκεκριμένου
έργου, τα διαφαινόμενα μειονεκτήματά του αλλά και τα προσδοκώμενα οφέλη για το
χωριό από την υλοποίησή του, ενώ αναγνώσθηκε και επιστολή της ενδιαφερόμενης
εταιρίας και εκτέθηκαν αναλυτικά και με σαφήνεια και οι απόψεις και θέσεις του
Συλλόγου.

    Ακούστηκαν,
επίσης, και απαντήθηκαν κατά το δυνατό διάφορα ερωτήματα από τους
παραβρισκόμενους, και καταγράφηκαν, προκειμένου να διαβιβασθούν στην
ενδιαφερόμενη εταιρία αλλά και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή, και αιτήματα αυτών,
όπως αίτημα κατοίκων από τον οικισμό «Βαένια» Οξυάς για εξέταση της δυνατότητας
αλλαγής της τοποθεσίας κατασκευής και λειτουργίας του υδροηλεκτρικού σταθμού,
ώστε αυτός να βρίσκεται εκτός κατοικημένων περιοχών και να αποφευχθούν, έτσι,
οι όποιες δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία τους.   

    Ακολούθησε αναφορά και σε άλλα παρόμοια έργα
στο χωριό, με σκοπό την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (νερό, αέρας) της
περιοχής. Συγκεκριμένα αναφορά έγινε για το μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 1,075MW,
στο ρέμα «Κούρα» Οξυάς, καθώς και για το αιολικό πάρκο στη θέση «αέρας –
αφεντικό», για το οποίο η κατασκευή, ως συνοδό αυτού έργου, του υποσταθμού
συγκέντρωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας τοποθετείται εντός των ορίων
του χωριού της Οξυάς και συγκεκριμένα στη θέση «Διάσελο – Προφήτης Ηλίας». 

    Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
της Οξυάς, αφού διευκρινίστηκαν και οι λόγοι που καθιστούσαν αναγκαία την
ενημέρωση εκ μέρους του των Οξυωτών για τα συγκεκριμένα έργα, τονίστηκε και η
ανάγκη να δοθεί σ’ αυτούς η δυνατότητα να ακουστούν και να διατυπώσουν τη γνώμη
τους τόσο για τα προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν όσο και για τα
δικαιούμενα για το χωριό αντισταθμιστικά οφέλη και ανταποδοτικά έργα. Σχετικά,
επισημάνθηκε η διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή κάθε δυνατής
συμβολής και για μια ανάλογη ενημέρωση στο μέλλον, με τη συμμετοχή της εταιρίας
καθώς και άλλων αρμόδιων προσώπων και φορέων και με πρωτοβουλία οποιουδήποτε
ήθελε ζητηθεί. 

     Με το πέρας της ενημέρωσης, έκδηλη ήταν σε
όλους τους παραβρισκόμενους η ικανοποίηση για την πρωτοβουλία του Συλλόγου,
χωρίς να λείπει, ωστόσο, και ο προβληματισμός ορισμένων απ’  αυτούς για την απουσία αντίστοιχης ενημέρωσης
μέχρι σήμερα.                                           

 

Επιστολή του Λαογραφικού,
Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς σε αρμόδιους φορείς και τις ενδιαφερόμενες εταιρίες, στις οποίες
εκτίθενται και οι
απόψεις του Συλλόγου για τα σχεδιαζόμενα υδροηλεκτρικά 

 

    Σε συνέχεια της παραπάνω πρωτοβουλίας του ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και
Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς απέστειλε και επιστολή προς τους εμπλεκόμενους
φορείς αλλά και τις ενδιαφερόμενες εταιρίες και συγκεκριμένα προς το Δήμο Μουζακίου (υπόψη κου  Δημάρχου – Δημοτικού Συμβουλίου), Τοπική
Κοινότητα Οξυάς,  ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ και
SENTRY TECHNOLOGY ETEB AE με την
οποία τους ενημέρωνε για την πρωτοβουλία του και τα αποτελέσματά της. Στο
κείμενο της επιστολής αυτής διευκρινίζονταν οι λόγοι που καθιστούσαν
αναγκαία  την πρωτοβουλία του Συλλόγου να
ενημερώσει τα μέλη του αλλά και άλλους συγχωριανούς του για όσα σχεδιάζονται να
υλοποιηθούν στο χωριό ενώ περιγράφονταν και οι αντίστοιχες θέσεις του Συλλόγου.
    

      Συγκεκριμένα τονίζονταν ότι για να γίνουν
αποδεκτά και να αποδώσουν παρόμοιου είδους έργα επιβάλλεται αυτά να γίνουν
αποδεκτά από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες, για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να
έρχονται αντιμέτωπες με τετελεσμένα γεγονότα, όπως ήδη, με βάση τα  μέχρι σήμερα δεδομένα, και οι ίδιοι οι
κάτοικοι του χωριού μας εκτιμούν ότι επιχειρήθηκε. Άποψη του Συλλόγου είναι ότι
οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα και από την πρώτη στιγμή
για ανάλογου είδους επενδυτικές προθέσεις και τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα
αυτών, προκειμένου να μπορούν να σταθμίσουν θετικά και αρνητικά στοιχεία και να
συζητήσουν, όπου διαπιστώνονται προβλήματα, τις αντίστοιχες λύσεις, ώστε, πριν
την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας, να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή
συναίνεση και να εξασφαλίζεται, έτσι, η ομαλή πορεία και η θετική απόδοση του
έργου, για όλους. Τονίζονταν, ακόμα, ότι ο Σύλλογος κατανοεί πλήρως ότι, με τη
σημερινή διοικητική διαίρεση της χώρας και τη δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
οι αποφάσεις για τα χωριά μας ανήκουν, τυπικά και ουσιαστικά, στους Δήμους και
στα αρμόδια όργανα αυτών, τούτο, όμως, δεν καθιστά και θεμιτό να αγνοούνται
παντελώς οι απόψεις των κατοίκων των χωριών μας ή, ενδεχομένως, και τα όποια
νόμιμα και διαχρονικά συμφέροντά τους. 

        Ειδικότερα, θεωρήθηκε σκόπιμο να τεθούν
υπόψη των ενδιαφερόμενων εταιριών αλλά και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα, οι
παρακάτω θέσεις και απόψεις του Συλλόγου μας :

                     – Πριν την έναρξη
οποιασδήποτε εργασίας υλοποίησης του έργου, πρέπει να προηγηθεί πλήρης και
υπεύθυνη ενημέρωση των κατοίκων, αν και εκτιμούμαι πως η ενημέρωση αυτή έπρεπε
να είχε υλοποιηθεί πριν τη χορήγηση από τη δημοτική αρχή οποιασδήποτε άδειας ή
θετικής γνωμοδότησης για το έργο.

                     – Είναι επιβεβλημένο να
ακουστεί, έστω και τώρα, η γνώμη και να εξεταστούν τυχόν ενστάσεις των Οξυωτών
αναφορικά με την υλοποίηση και τη λειτουργία του έργου και ιδιαίτερα επί των
αναμενόμενων προβλημάτων, που αυτοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, όπως για
παράδειγμα, η εκτροπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Μουζάκι – Αγία Τριάδα, που
σχεδιάζει η εταιρία, παρά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που
προβλέπει διαφορετικά.

                     – Επιβάλλεται, επίσης, να
διαβεβαιωθεί υπεύθυνα και αρμοδίως ότι το έργο δε θα είναι επιβλαβές για την
υγεία τόσο των σημερινών κατοίκων του χωριού όσο και για τις μελλοντικές
γενιές.

                     – Να αποκλειστεί η
εγκατάσταση των Υποσταθμών (Υ/Σ) από κατοικημένες περιοχές και από σημεία
γειτονικά αυτών.  

                    – Να διασφαλιστεί ότι δε θα
σημειωθούν ή παρατηρηθούν στο μέλλον ανεπανόρθωτες ή δυσανάλογες των όποιων
ωφελημάτων περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

                    – Επιβάλλεται να διασφαλιστούν
στο μέγιστο δυνατό βαθμό και με τις ανάλογες δεσμεύσεις τα συμφέροντα του
χωριού μας, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τα αντισταθμιστικά οφέλη του έργου
αλλά και από την υποχρέωση της εταιρίας για την υλοποίηση ανταποδοτικών έργων,
για τα οποία θα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο να εκφράσουν άποψη και οι ίδιοι οι
κάτοικοι του χωριού.

                   – Να εξασφαλιστεί η
συμμόρφωση της εταιρίας με όλους τους περιβαλλοντικούς όρους αυτή θα αναλάβει
να τηρήσει.

                   – Να διασφαλιστεί πλήρως ότι,
σε κάθε περίπτωση,
 το νερό θα παραμείνει, σε κάθε περίπτωση,
δημόσιο, για το χωριό μας, αγαθό.
    

          

Ξεχωριστή επιστολή στην εταιρία SENTRY TECHNOLOGY ETEB AE, με αίτημα την ενημέρωση τον κατοίκων
για το σχεδιαζόμενο μικρό υδροηλεκτρικό στη θέση «Κούρα» Οξυάς. Η απάντηση της
εταιρίας.

 

   Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός
Σύλλογος Οξυάς απέστειλε και ξεχωριστή επιστολή στην εταιρία
SENTRY TECHNOLOGY ETEB AE, που προτίθεται να κατασκευάσει το μικρό
υδροηλεκτρικό στη θέση «Κούρα» Οξυάς, με τον αντίστοιχο υποσταθμό (1,075
MW) να εγκαθίσταται μεταξύ των οικισμών
«Παλαιάμπελα» και «Σούλα». Με τη συγκεκριμένη επιστολή ο Σύλλογός μας τόνιζε
την αναγκαιότητα και χρησιμότητα  μιας
αναλυτικής εκ μέρους της παραπάνω εταιρίας ενημέρωσης των κατοίκων του χωριού
μας σχετικά και με το σχεδιαζόμενο υδροηλεκτρικό στη θέση «Κούρα» Οξυάς,
τονίζοντας ότι οι συγχωριανοί μας δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά.

   Σε απάντηση της παραπάνω επιστολής η ενδιαφερόμενη εταιρία μας
γνωστοποίησε ότι, κατόπιν επίτευξης προόδου στη διαδικασία αδειοδότησης του προαναφερόμενου
έργου, έχει ήδη αναληφθεί πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση συνάντησης –
ενημέρωσης ανάμεσα στην Εταιρία και το Τοπικό Συμβούλιο Οξυάς /Δημοτικό
Συμβούλιο Μουζακίου.

 

Πρωτοβουλία του Συλλόγου απανταχού
Οξυωτών Καρδίτσας με έδρα την Αθήνα, για οργάνωση αντίστοιχων ενημερωτικών
εκδηλώσεων ανεστάλη μέχρι νεοτέρας.

 

       Μετά τα παραπάνω, πρωτοβουλία για ενημέρωση
των μελών του ανέλαβε και ο Σύλλογος απανταχού Οξυωτών Καρδίτσας με έδρα την
Αθήνα, προγραμματίζοντας δύο για το θέμα αυτό εκδηλώσεις ενημέρωσης – συζήτησης,
μία στις 14 και μία 21 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα και την Οξυά, αντίστοιχα. Στις
εκδηλώσεις αυτές προσκλήθηκε να συμμετάσχει και ο Σύλλογος μας ως συνδιοργανωτής,
με σχετική, όμως, επιστολή μας γνωστοποιήσαμε πως η συμμετοχή μας με την
ιδιότητα του συνδιοργανωτή δεν ήταν δυνατή, κυρίως επειδή ο Σύλλογός μας είχε
ήδη οργανώσει αντίστοιχη ενημέρωση και είχε εκφράσει δημόσια και τις
αντίστοιχες θέσεις του. Ο Σύλλογος, ωστόσο, των απανταχού Οξυωτών ανέστειλε,
τελικά και  μέχρι νεοτέρας, τις ανωτέρω
εκδηλώσεις του, γνωρίζοντάς μας με σχετική επιστολή του τα εξής (για λόγους
οικονομίας χώρου παρατίθεται, μόνο το αντίστοιχο απόσπασμα) :  «…. προς
άρση κάθε, σε βάρος  του Συλλόγου
μας,  παρεξήγησης, για τις ενημερωτικές
συναντήσεις – συζητήσεις  που έχουμε  προγραμματίσει, για την Κυριακή 14 και 21
Δεκεμβρίου 2014, στην Αθήνα και την Οξυά, αντίστοιχα και μετά τη σχετική
δημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τον Πρόεδρο
Τ.Σ. Οξυάς κ. Ευθυμίου Λάμπρο, γνωρίζονται τα παρακάτω:

………Βραδινές ώρες, της 11ηςΔεκεμβρίου
2014, πληροφορηθήκαμε ότι, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε αναρτηθεί
δημοσίευση του Προέδρου Τ.Σ. Οξυάς με το οποίο απηύθυνε πρόσκληση, ως οργανωτής
της συγκεκριμένης εκδήλωσης, στους Οξυώτες να παρευρεθούν  σε λαϊκή
συνέλευση
για το ενδεχόμενο  ίδρυσης
μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών στην Οξυά, στα γραφεία του Συλλόγου μας την
Κυριακή 14  και αντίστοιχα στις 21
Δεκεμβρίου στο χωριό.

       Κατόπιν των ανωτέρω και συγκεκριμένα τηςπροαναφερθείσης πρωτοβουλίας, μη
αποδεχόμενοι τις μεθοδεύσεις καπελώματος και τις σκοπιμότητες που αυτές τυχόν
εξυπηρετούν, προς αποφυγή κάθε σύγχυσης στα μέλη και στους συγχωριανούς μας,
αναστέλλουμε μέχρι νεωτέρας τις προγραμματισμένες για την 14 και 21 Δεκεμβρίου 2014 ενημερωτικές συναντήσεις – συζητήσεις.

       Ο Σύλλογός μας, θα υπερασπίσει το
θεσμικό του ρόλο και την αυτονομία του και δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε εμπλοκή
του, σε θέματα που θα αμαυρώνουν την ιστορία και τις καταστατικές του αρχές».

 

Πρωτοβουλία
και του Δήμου και της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς για ενημερωτική ημερίδα στην
Οξυά με θέμα τα υδροηλεκτρικά

 

        Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε στον τοπικό
Τύπο, μετά απ’  όλα τα παραπάνω, για την
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014 και πραγματοποιήθηκε στο πρώην δημοτικό σχολείο του
κέντρου του χωριού, σ’  αυτή συμμετείχαν
και εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων εταιριών, σκοπό δε είχε την ενημέρωση των
Οξυωτών για τα σχεδιαζόμενα υδροηλεκτρικά, τα προσδοκώμενα απ’  αυτά οφέλη, κ.λ.π..

    

Οι θέσεις του Συλλόγου
μας μετά τα παραπάνω :

 

Για τις
θέσεις του Συλλόγου μας μετά απ’  όλα τα
παραπάνω, βλ.  άρθρο

“Ειδικότερη τοποθέτηση του Συλλόγου για τα μικρά υδροηλεκτρικά στην Οξυά”,που ακολουθεί.

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Λαογραφικού,
Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς