ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»
ΑΞΟΝΑΣ 1:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΕΤΡΟ 123 Α: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ Α Λ Ε Ι
Τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν
στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν
επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του
Μέτρου 123 Α:
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013,
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο,
να καταθέσουν αιτήσεις ενίσχυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην υπ’ αρ. 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ.Β’/04-12-2013) Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και

ποιοτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ.
πρωτ. 132480/386/10-03-2011 (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/16-05-2011) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
που αφορά στον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και
εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013
καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους», όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1187/38812/28-03-2013 (ΦΕΚ 731/τ.Β΄/29-03-2013)
και στην με αριθμ. πρωτ. 4627/152254/06-12-2013 ( ΦΕΚ 3141/τ.Β/2013) Υπουργική
Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. πρωτ. 165386/1386/28-07-
2011 (ΦΕΚ1858/τ.Β΄/22-08-2011) Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στον «Καθορισμό
λεπτομερειών εφαρμογής και άλλων διατάξεων του Μέτρου 123Α -Αύξηση της αξίας
των γεωργικών προϊόντων- του «Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
περιόδου 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 547/17711/12-02-2013
(ΦΕΚ 731/τ. Β΄/ 29-03-2013).
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., επιχειρήσεις που απασχολούν
λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ
καθώς και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια
του Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013.
Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν
στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος,
αυγών–πουλερικών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου,
οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού,
φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε
100.000.000,00 €
Το ποσό των προς διάθεση πόρων δύναται να αυξηθεί περαιτέρω, εάν
προκύψουν αδιάθετοι ή επιπλέον πόροι.
Οι ενισχυόμενες δράσεις ανά τομέα, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά παρεχόμενης
ενίσχυσης, η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και ένταξής τους στο Μέτρο, καθώς και
οι υποχρεώσεις των φορέων αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, το οποίο μαζί με το σχετικό πληροφοριακό υλικό (την ΚΥΑ 4435/144452/22-
11-2013, την Υ.Α. 4627/152254/06-12-2013 με τα παραρτήματά τους τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα τους, την αίτηση του δικαιούχου και τον φάκελο υποψηφιότητας) σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω
Μέτρο καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου
μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων και δύνανται, εάν το επιθυμούν, να
ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr , όπου θα
λάβουν πρωτόκολλο προκειμένου για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής, καθώς και της
έντυπης μορφής της στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ., η οποία δύναται να
υποβληθεί και ταχυδρομικώς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:
 του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης “1540” του Υπ.Α.Α.Τ. ,
 της Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων του Υπ.Α.Α.Τ. και
 των Διαδικτυακών τόπων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.
Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης ξεκινά από την 30η/12/ 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ