ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για την περίοδο από 1 – 8 – 2015 μέχρι
και 23 -8 -2016

 

ΕΣΟΔΑ από 1 – 8 – 2015 μέχρι
31- 12 – 2015  

 

    Συνδρομές-εγγραφές μελών, υπέρ
εντύπου Συλλόγου: ………             2.315 €

 

   – Έσοδα
χορού 16-8-2015   …………………………………………          2.462

 

ΣΥΝΟΛΟ :        ……………………………….          4.777 €

 

– Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης την
31-7-2015 : ………….               1.982      

 

       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  υπολοίπου
προηγούμενης χρήσης και εσόδων         από  1 – 8 – 2015 μέχρι 31- 12 –
2015   : ……………..…………             6.759 €

 

ΕΞΟΔΑ από 24 – 8-2015 μέχρι
31-12-2015 :

 

         Δαπάνη
λειτουργίας χορευτικών, παιδικός Χριστουγεννιάτικος χορός,

        κοινόχρηστα αίθουσας διδασκαλίας χορών, κ.λ.π. :  ………………..           145 €

 

         Έκδοση και
αποστολή εφημερίδας,  άλλες ταχυδρομικές

         αποστολές κλπ..          :…….…………………     575 €

        Αναλώσιμα Η/Υ,  φωτογραφίες, φωτοαντίγραφα, λοιπές εκδηλώσεις, κ.λ.π.  : ………………….…         657 €

         Τηλέφωνα, ιστοσελίδα
και λοιπές δαπάνες διαχείρισης   και λειτουργίας αυτής :   ……………………………        225 € 

     Δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας μουσειακού
χώρου και γραφείων Συλλόγου         ………………………        66 € 

        Έξοδα χορού 16-8-2015…….                      1.370  

        ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ από 26 – 8-2015 μέχρι 31-12-2015 :    ……………   3.038 €

 

Καθαρό ποσό προς χρήση την
31-12-2015
:    …………                       3.721 €

      
     
Από αυτά, την 31 -12- 2015, βρίσκονταν στην τράπεζα το ποσό των 2.937 € και
κρατούσε ο ταμίας ποσό 783 €.

       ΕΣΟΔΑ από 1-1-2016  μέχρι 23- 8-2016
:

       Εγγραφές- συνδρομές μελών, υπέρ εντύπου : …..…………                   1.307

       Χειμερινή εκδήλωση Συλλόγου στο Μουζάκι ….……………                 3.098 €

      Από μετάβαση ομάδας αντιφωνικού για
εμφανίσεις  (καλύπτονται

      από τους ίδιους με αντίστοιχες αποδείξεις ως έσοδα Συλλόγου)   ……..   560 €

           ΣΥΝΟΛΟ  …………………………………         4.965
 

  Υπόλοιπο από χρήση έτους 2015..                 3.721 €   

     ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
 υπολοίπου προηγούμενων ετών
και εσόδωναπό 1-1-2016  μέχρι και 23-8-2016 
………………..            8.686 €                                                       

     ΕΞΟΔΑ από 1–1-2015 μέχρι και 23 – 8 – 2016  :

     -Δαπάνη λειτουργίας χορευτικών, παιδικός Χριστουγεννιάτικος χορός,

     κοινόχρηστα αίθουσας διδασκαλίας χορών, κ.λ.π. :  …………………          104 €

      -Έκδοση και αποστολή εφημερίδας,  άλλες ταχυδρομικές

      αποστολές κλπ..:…….………………..            1.702 €

 – Έξοδα χειμερινού χορού  …………….          2. 410 €

    – Αναλώσιμα,  φωτογραφίες,
φωτοαντίγραφα, λοιπές

       εκδηλώσεις, κ.λ.π………………………..           787 €

    
Τηλέφωνα,
internet,  ενοίκιο ιστοσελίδας και λοιπές δαπάνες
διαχείρισης

     και λειτουργίας αυτής :     ………                 448 € 

 – Δαπάνη συντήρησης και
λειτουργίας μουσειακού χώρου και γραφείων Συλλόγου     ………………………………………………..            256 €   

 – Δαπάνες μετάβασης ομάδας
αντιφωνικού για εμφανίσεις (καλύπτονται

 από τους ίδιους με αντίστοιχες αποδείξεις ως έσοδα Συλλόγου)  …….       560                                

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ από 1–1-2016
μέχρι και 23–8–2016
…..         6.267 €  

ΚΑΘΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ για χρήση την 23 -8-2016   ……………………..       2.419 €

    Στην παραπάνω ανάλυση ΔΕΝ έχουν συμπεριληφθεί τα έσοδα του καλοκαιρινού
χορού της 20-8-2016, που ανέρχονται στο ποσό των 1.358,34 Ευρώ