(Για τα ποσά που θα αναφερθούν έχουν παραληφθεί οι δεκαδικοί αριθμοί)

 

         Σύνολο εσόδων
την 25 – 8- 2014:  ………………………………             5.890 €

         Σύνολο εξόδων
την 25 – 8- 2014:  ………………………………             2.425 €

 

ΕΣΟΔΑ από 26 – 8 – 2014 μέχρι 31- 12 – 2014    από:

 

         Συνδρομές-εγγραφές
μελών:………………………………..……                 605 €

 

ΣΥΝΟΛΟ :        …………………………………………………………………     605 

 

ΕΞΟΔΑ από 26 – 8-2014 μέχρι 31-12-2014   για :

 

         Δαπάνη
λειτουργίας χορευτικών, παιδικός Χριστουγεννιάτικος χορός,

         κοινόχρηστα αίθουσας
διδασκαλίας χορών, κ.λ.π. :  ………………..            110 €

        -Έκδοση και αποστολή
εφημερίδας,  άλλες ταχυδρομικές

          αποστολές κλπ..          :…….………………………………………………     458 €

        – Οργάνωση 7ηςγιορτής αντιφωνικού δημοτικού τραγουδιού  ……………  480 €

        -Υλικά για επισκευές στο
μουσείο και σε αίθουσα

            του σχολείου
μοναστηρίου      ………………………………………         1080 €.

        – Αναλώσιμα Η/Υ,  φωτογραφίες, φωτοαντίγραφα, λοιπές

           Εκδηλώσεις,
κ.λ.π.  : ……………………………………………….…        223

        -Τηλέφωνα, ιστοσελίδα και
λοιπές δαπάνες διαχείρισης

          και λειτουργίας αυτής
:   …………………………………………………      90 €    

                     

ΣΥΝΟΛΟ :    ……………………………………………………………………  2.441 €

 

Υπόλοιπο προηγούμενων ετών     ……………………………………..       914 €

 

Καθαρό ποσό προς χρήση την 31-12-2014:    …………                        2.606 €

      

      Από αυτά, την 31 -12- 2014,
βρίσκονταν στην τράπεζα το ποσό των 2.400 €

 και κρατούσε ο ταμίας ποσό 206 €.

 

ΕΤΟΣ 2015

   

Υπόλοιπο από χρήση έτους 2014  …………………………….….                  2.606 €

 

         ΕΣΟΔΑ από
1-1-2015  μέχρι 31-7-2015 από :

 

                  Εγγραφές- συνδρομές μελών : …………………..…………          1.310

                  Χειμερινή εκδήλωση Συλλόγου στο Μουζάκι ….……………      2.610 €

                – Εισιτήρια για
μεταβάσεις σε
TRT, Σέρρες και εκδρομή

Συλλόγου  …………………………………………………..                              1.750 € 

     

               ΣΥΝΟΛΟ ……………………………………………………..            5.670 €

 

     ΣΥΝΟΛΟ υπολοίπου
προηγούμενων ετών και εσόδων από 1-1-2015

     μέχρι και 31 – 7- 2015 
…………………………………………………                 8.276 €

                                                               

      ΕΞΟΔΑ από 1–1-2015 μέχρι
και 31 – 7 – 2015 για :

        -Δαπάνη λειτουργίας
χορευτικών, παιδικός Χριστουγεννιάτικος χορός,

         κοινόχρηστα αίθουσας
διδασκαλίας χορών, κ.λ.π. :  ………………            255 €

        -Έκδοση και αποστολή
εφημερίδας,  άλλες ταχυδρομικές

          αποστολές κλπ..:…….………………………………………………..         1.370 €

        – Έξοδα χειμερινού
χορού  …………………………………………….     
  2. 265 €

        – Αναλώσιμα Η/Υ,  φωτογραφίες, φωτοαντίγραφα, λοιπές

           εκδηλώσεις,
κ.λ.π.  : …………………………………………………..
       189 €

        -Τηλέφωνα, internet,  ενοίκιο
ιστοσελίδας και λοιπές δαπάνες διαχείρισης

          και λειτουργίας αυτής
:     …………………………………………       
     465 €                                                           

         Μετάβαση
χορευτικών σε εκδηλώσεις Μελενικιτσίου

Σερρών …………………………………………………                     650 €  

         Εκδρομή    Συλλόγου        …………………………                           800 €

         Μετάβαση σε TRT     ……………………………………….             300 

 

 ΣΥΝΟΛΟ………………………………………………………..     6.294 €

 

   

ΚΑΘΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ για χρήση την 31 – 7- 2015   ……………………..    1.982 €

 

Στο παραπάνω ποσό προστέθηκε και το ποσό των 1.275 €, ως  καθαρά έσοδα από το χορό του Συλλόγου, την 16
– 8 – 2015.