ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για την περίοδο από 1 Σεπ 2020 μέχρι και 22– 8- 2021

 (παραλείπονται οι δεκαδικοί αριθμοί)

 ΕΣΟΔΑ από 1 Σεπ 2020  μέχρι 31-12-2020

            –  Συνδρομές-εγγραφές μελών (συμπεριλαμβανομένων

εισφορών από εκδρομές, υπέρ εντύπου Συλλόγου, κ.λ.π.) : ……………            645 €

ΣΥΝΟΛΟ :        …………………………………………………….        645

 ΕΞΟΔΑ από 1 Σεπ 2020  μέχρι 31-12-2020  :

 Έκδοση και ταχυδρομική αποστολή εφημερίδας……………..              601 €

–    Λοιπά έξοδα λειτουργίας Συλλόγου ……………………….                         33 €

        ΣΥΝΟΛΟ : ………………………………………………………                  634 €

     Συνυπολογιζομένων των εσόδων – εξόδων ολόκληρου του έτους 2020 καθώς και των διαθεσίμων προς χρήση  χρηματικών ποσών από προηγούμενα έτη, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο εσόδων – εξόδων του Συλλόγου, το έτος 2020 έκλεισε με σύνολο εσόδων 3.525 ευρώ, σύνολο εξόδων 3.746 ευρώ και με καθαρό υπόλοιπο προς χρήση 2.145 ευρώ, από τα οποία 2.122 βρίσκονταν κατατεθημένα στην Τράπεζα και 27 ευρώ στα χέρια της Ταμία.

             ΕΣΟΔΑ από 1-1-2021 μέχρι 22-8-2021 (όπως αυτά έχουν μέχρι σήμερα καταχωρηθεί από το λογιστικό γραφείο στο βιβλίο εσόδων – εξόδων)

                       ΣΥΝΟΛΟ  …………………………………………………………         0 €                                                             

      ΕΞΟΔΑ από 1–1-2021 μέχρι και 22-8-2021 :

 Μικροδαπάνες και λειτουργικά Συλλόγου ………………              211  €

                                   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ από 1–1-2021 μέχρι και 22-8-2021 :       211  €

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ προς χρήση :   …..…………      1.934 €