Ένας από τους φορείς στους οποίους απευθυνθήκαμε προκειμένου να
ενημερωθούμε για το έργο της εγκατάστασης στο χωριό μας Υποσταθμού της ΔΕΗ, ως
συνοδού έργου του αιολικού πάρκου Δρακότρυπας, ήταν και η Περιφέρεια Θεσσαλίας,
από την οποία και εκδόθηκε η σχετική με την εγκατάσταση αυτή έγκριση.

  Από τη σημερινή, λοιπόν, αρμόδια Αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, που διαδέχθηκε την αντίστοιχη αρμόδια αρχή της αιρετής Περιφέρειας
Θεσσαλίας, μας στάλθηκαν τα στοιχεία στα οποία η Αρχή αυτή βασίστηκε και
εξέδωσε την παραπάνω έγκριση.

    Με βάση τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνεται η
πρόθεση της εταιρίας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» για την εγκατάσταση σε χαρακτηρισμένη ως Δασική έκταση εμβαδού 9.230,74
τ.μ του χωριού μας (θέση «Διάσελο – Προφήτης Ηλίας Δ.Δ. Οξυάς Δήμου Μουζακίου) Υποσταθμού
της ΔΕΗ, ως συνοδού έργου του αιολικού πάρκου Δρακότρυπας και περιγράφεται και η
πορεία του υπόγειου αγωγού διέλευσης των καλωδίων ΜΤ, που θα διέλθει από το
«διακατεχόμενο» δάσος του Γεωργικού – Πιστωτικού Συνεταιρισμού Δρακότρυπας, το
Δημόσιο δάσος Αργιθέας και το «Διακατεχόμενο» Δάσος Οξυάς Δήμου Μουζακίου (η
αναφορά στα παραπάνω είναι ακριβής αντιγραφή σχετικού εδαφίου της αυτοψίας που
διενήργησε στην  περιοχή το Δασαρχείο
Μουζακίου). Γίνονται, επίσης, λεπτομερείς αναφορές και σε άλλα χαρακτηριστικά
της έκτασης, στη θετική γνωμοδότηση που παρασχέθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Μουζακίου για την εγκατάσταση του Υποσταθμού, στη θετική γνωμοδότηση
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δρακότρυπας για την προσπέλαση του  αγωγού μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το
αιολικό πάρκο στη θέση «Αέρας» προς τη θέση «Διάσελο Προφήτης Ηλίας Οξυάς»,
κ.λ.π. .

    Με αφορμή τα παραπάνω και πέρα από τα υπόλοιπα ζητήματα που
ενδεχομένως θα πρέπει να προσεχθούν γύρω από την εγκατάσταση ενός Υποσταθμού ηλεκτρικού
ρεύματος (συνέπειες ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
κ.λ.π.), να αναφέρουμε ότι, όπως και από τη μελέτη του σχετικού με τα έργα Α.Π.Ε. νόμου
ν. 3468/06 διαπιστώνουμε, το χωριό μας δύναται να τύχει από την εγκατάσταση του
παραπάνω Υποσταθμού στο έδαφός του πλεονεκτημάτων, όπως μείωση στους λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος και ανταποδοτικά έργα κοινής ωφέλειας από την εταιρία.
Επίσης, με βάση πάντα τον ίδιο νόμο, σημαντικό
μέρος από την τιμή πώλησης της προερχόμενης από Ανανεώσιμες Πηγές  (Α.Π.Ε.) ηλεκτρική ενέργεια αποδίδεται στον
οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών
ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε., κ.λ.π. . Τα αντίστοιχα
ποσά εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων αυτού και
διατίθενται υποχρεωτικά και
αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%,
για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης,
σε περιοχές εντός των ορίων του
δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης
. »

  Ανακύπτουν, λοιπόν, με βάση τα παραπάνω ορισμένα ερωτήματα, όπως αν σε
περίπτωση εγκατάστασης του παραπάνω υποσταθμού στο χωριό μας αυτό θα
απολαμβάνει των παραπάνω πλεονεκτημάτων, αν κάτι τέτοιο θεωρείται δεδομένο ή αν
έχει διασφαλιστεί κατάλληλα, αν έχει ληφθεί ή πρόκειται να ληφθεί υπόψη (εφόσον
και στο βαθμό που είναι απαραίτητο) στην κατάρτιση και στην υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων με την αντίστοιχη εταιρία και τους λοιπούς εμπλεκόμενους
φορείς, κ.λ.π.

   Και
πάλι θα αναφέρουμε πως θεωρούμε απαραίτητη για όλους μας μια ελάχιστη έστω
ενημέρωση για όλα τα παραπάνω από τους αρμόδιους φορείς (Δήμο, Συμβούλιο
Τοπικής Κοινότητας, κ.λ.π.), από τους οποίους, πάντως, δεν είχαμε μέχρι σήμερα καμία
απόκριση.  

    Ο Σύλλογός μας μελετά περαιτέρω όλα τα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και το ίδιο προτίθεται να πράξει και με όσα
ακόμα καταφέρει να συγκεντρώσει, μια και θεωρεί το παραπάνω ζήτημα ιδιάζουσας
σημασίας για το χωριό μας. Με δεδομένο, μάλιστα, πως κατά το παρελθόν ανέκυψαν και
άλλα ζητήματα που άπτονταν συμφερόντων του χωριού μας, για τα οποία  ο Σύλλογός μας – βασιζόμενος και σε
καταγγελίες συγχωριανών μας – εξεδήλωσε ενδιαφέρον αλλά χωρίς να υπάρξει και
τότε καμία αντίστοιχη ανταπόκριση από αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, θα
παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα τα παραπάνω, προσπαθώντας να
ενημερώνουμε, τουλάχιστο, τους συγχωριανούς μας.

 

              Γιώργος Δ. Καραβίδας,

Πρόεδρος του λαογραφικού
Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς

 

(Δείτε παρακάτω και όλη την
προηγούμενη σχετική με το θέμα αρθρογραφία).

  Την έγκρισή της για την
εγκατάσταση υποσταθμού της ΔΕΗ στην Οξυά έχει δώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τη
με αριθμό 5801/173326/26-11-2010 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας/Διεύθυνση Δασών Περιφ. Θεσσαλίας/Τμήμα Β΄
και με θέμα
«Έγκριση επέμβασης, στο διακατεχόμενο δάσος Οξυάς, εμβαδού
9.230,74 τ.μ. για την εγκατάσταση υποσταθμού (Υ/Σ) από την εταιρεία ΔΕΗ
Ανανεώσιμες Α.Ε. στη θέση «Διάσελο – Προφήτης Ηλίας», ως συνοδό έργο (Σύνδεση
με το δίκτυο της ΔΕΗ) του Αιολικού Πάρκου της ίδιας εταιρείας ισχύος 30,00 ΜW
στη θέση «Αέρας και Αφεντικό». (Ολόκληρο το κείμενο της Απόφασης αυτής μπορείτε
να δείτε στο τέλος της παρούσας δημοσίευσης).

 

    Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης και
σύμφωνα με όσα σ’ αυτή μνημονεύονται,  λήφθηκε υπόψη και σχετική θ
ετική
γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου.

  Επειδή μέχρι σήμερα δεν υπήρξε στο χωριό μας και στους συγχωριανούς
μας  καμία ενημέρωση για το ζήτημα (όπως
π.χ. για τυχόν επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές, δυνατότητα πιθανών ανταλλαγμάτων
για το χωριό μας, κ.λ.π.) ο Σύλλογός μας απέστειλε στον κο Δήμαρχο Μουζακίου,
στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε όλους τους
καταγόμενους από το χωριό μας δημοτικούς συμβούλους, στο σημερινό Τοπικό
Συμβούλιο αλλά και στα μέλη του νεοεκλεγμένου Συμβουλίου της Τοπικής κοινότητας Οξυάς, επιστολή, το κείμενο της οποίας
δημοσιεύουμε παρακάτω, αναμένοντας και ελπίζοντας σε κάποια ενημέρωση από κάθε
αρμόδιο.

      

    Το κείμενο της επιστολής, λοιπόν,
έχει ως εξής :    

    

                ΘΕΜΑ :Πληροφορίες για κατασκευή υποσταθμού ΔΕΗ στην Οξυά στα πλαίσια της
κατασκευής και λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Αέρας και Αφεντικό»

 

         1. Πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο
(πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») την υπογραφή της με αριθμό 5801/173326/26-11-2010
απόφασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Γενική
Διεύθυνση Περιφέρειας/Διεύθυνση Δασών Περιφ. Θεσσαλίας/Τμήμα Β΄,
με
θέμα  «Έγκριση επέμβασης, στο
διακατεχόμενο δάσος Οξυάς, εμβαδού 9.230,74 τ.μ. για την εγκατάσταση υποσταθμού
(Υ/Σ) από την εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. στη θέση «Διάσελο – Προφήτης
Ηλίας», ως συνοδό έργο (Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ) του Αιολικού Πάρκου της
ίδιας εταιρείας ισχύος 30,00 ΜW στη θέση «Αέρας και Αφεντικό», για την
έκδοση δε της απόφασης αυτής λήφθηκε υπόψη και η με αριθμό 216/2010 θετική για
το ζήτημα Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Μουζακίου.

         2. Καθώς είναι φυσικό, με την
εγκατάσταση του προαναφερόμενου υποσταθμού εντός των ορίων του χωριού μας, όπως
η παραπάνω απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίζει, το χωριό μας εμπλέκεται
πλέον άμεσα στην υλοποίηση του έργου κατασκευής και λειτουργίας του Αιολικού
Πάρκου στη θέση «Αέρας και Αφεντικό». Ωστόσο και παρότι η εγκατάσταση του
υποσταθμού αυτού (συνοδό έργο του Αιολικού Πάρκου) πρέπει να πληρεί
περιβαλλοντικούς όρους αλλά και συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν άμεσα
και το χωριό μας (π.χ. οριοθέτηση της προς χρήση έκτασης και περίφραξη αυτής,
μέτρα για τον κίνδυνο διάβρωσης εδαφών, περιορισμοί στην επέμβαση στη βλάστηση και
στο τοπίο, προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για τον κίνδυνο πρόκλησης
πυρκαγιών, κ.λ.π.), καμία και από κανέναν μέχρι σήμερα σχετική ενημέρωση δεν
υπήρξε για τους συγχωριανούς μας. 

         3. Πέρα από τα παραπάνω και εξ όσων
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, το όλο ζήτημα της κατασκευής του Αιολικού Πάρκου
στη θέση «Αέρας και Αφεντικό», αφενός μεν έχει γενικά προκαλέσει συζητήσεις για
τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις στην περιοχή αφετέρου δε θα αποφέρει
ανταλλάγματα για περιοχές και κατοίκους άλλων χωριών του Δήμου μας.
Ανταλλάγματα, επίσης, προκύπτουν και για άλλους φορείς, αφού στην
προαναφερόμενη απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίζεται ότι πριν την
εγκατάσταση του υποσταθμού η ενδιαφερόμενη εταιρία θα καταβάλει εφάπαξ και υπέρ
Ειδικού Φορέα Δασών συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, ως αντάλλαγμα για τη χρήση της
εντός των ορίων του χωριού μας έκτασης δασικού χαρακτήρα, που της παραχωρείται
για την εγκατάσταση του υποσταθμού.

        4. Κατόπιν αυτών και μετά από σχετική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, αιτούμαστε αρμοδίως :

                α. Να μας παρασχεθεί, το
συντομότερο δυνατό, κάθε εφικτή ενημέρωση για το έργο του προαναφερόμενου
Αιολικού Πάρκου και της εγκατάστασης εντός των ορίων του χωριού μας υποσταθμού
της ΔΕΗ (συνοδό έργο), ειδικά κατά το μέρος που αυτά αφορούν στο χωριό μας
(π.χ. ακριβής θέση υποσταθμού, πορίσματα τυχόν εκπονημένων μελετών για
ενδεχόμενες επιπτώσεις – θετικές ή αρνητικές – σε οποιοδήποτε τομέα, αν τέθηκε
και εξετάστηκε αρμοδίως η πιθανότητα ανταλλαγμάτων και για το χωριό μας,
κ.λ.π.), προκειμένου να ενημερώσουμε σχετικά τα μέλη μας αλλά και όλους τους
συγχωριανούς μας.

              β.  Να μας χορηγηθούν, για πληρέστερη ενημέρωσή
μας,  επικυρωμένα αντίγραφα της σχετικής
με το θέμα απόφασης του Δ.Σ Δήμου Μουζακίου (αριθμός 216/2010) καθώς και
αντίστοιχων πρακτικών συνεδρίασης αλλά και κάθε άλλου εγγράφου που πιθανόν έχει
κατατεθεί και ληφθεί υπόψη για την έκδοση της απόφασης αυτής.  

              γ. Να μας χορηγηθούν, επίσης για
πληρέστερη ενημέρωσή μας, επικυρωμένα αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών με
βάση τα οποία εκδόθηκε η με αριθμό 5801/173326/26-11-2010 απόφαση της
Περιφέρειας Θεσσαλίας/Γενική Διεύθυνση
Περιφέρειας/Διεύθυνση Δασών Περιφ. Θεσσαλίας/Τμήμα Β΄.

 

                                                                                       Για το ΔΣ του Συλλόγου                                                                  

                                                                                       Ο πρόεδρος

                                                                               Γεώργιος Δ. Καραβίδας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 Για ενέργεια

                                  – κο
Δήμαρχο Μουζακίου
  (με την παράκληση
να μας παράσχει κάθε δυνατή ενημέρωση)               

                  Πρόεδρο
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου
(με την παράκληση να μας παράσχει

                     κάθε δυνατή
ενημέρωση και να ενεργήσει και για την ικανοποίηση του επί της παραγράφου

                     αναφερόμενου αιτήματός μας).

                 Τοπικό Συμβούλιο Οξυάς (με την παράκληση να μας παράσχει κάθε
δυνατή ενημέρωση)

   ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

    Λεωφόρος
Μεσογείων 223

    Τ.Κ. 115 25
– ΑΘΗΝΑ

                                   (με την παράκληση να μας παράσχει κάθε δυνατή
ενημέρωση)

  Περιφέρεια
Θεσσαλίας /Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας

   Διεύθυνση
Δασων Περιφ. Θεσσαλίας/Τμήμα Β΄

   Τσιμισκή 5,  411 10 Λάρισα

                   (με την παράκληση για την ικανοποίηση του επί
της παραγράφου αναφερόμενου

                     αιτήματός μας).

                              Για κοινοποίηση- ενημέρωση

– Αντιδήμαρχο
Μουζακίου κο Ζαρνακούπη Νικόλαο

                                 – Δημοτικούς Συμβούλους Μουζακίου κ.κ. Γκέκα
Ιωάννη και  Γκαραβέλα Ευθύμιο

      Τα μέλη του νεοεκλεγμένου Συμβουλίου Τοπικής
Κοινότητας Οξυάς κ.κ. Πάτα  Δημήτριο,

      Μπλέτσα Χρήστο και Ευθυμίου
Λάμπρο.

 

    Παραθέτουμε
παρακάτω και την προαναφερόμενη Απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτή
δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο, απ’  όπου
είχαμε και τη μόνη μέχρι σήμερα ενημέρωση :

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα
26 – 11 – 2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. :
5801/173326

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : Β΄

Ταχ. Δ/νση :
Τσιμισκή 5 ΠΡΟΣ:
Όπως πίνακας αποδεκτών

Ταχ. Κώδικας
: 411 10

Τηλεφωνο :
670720

Πληροφ. : Γεωργία Νούλα

FAX: 623012

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση επέμβασης, στο
διακατεχόμενο δάσος Οξιάς, εμβαδού 9.230,74 τ.μ. για την εγκατάσταση υποσταθμού
(Υ/Σ) από την εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. στη θέση «Διάσελο – Προφήτης
Ηλίας», ως συνοδό έργο (Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ) του Αιολικού Πάρκου της
ίδιας εταιρείας ισχύος 30,00 ΜW στη θέση «Αέρας και Αφεντικό».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Η ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του
Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της
χώρας» (ΦΕΚ 289 Τ.Α/1979).

2. Τις διατάξεις του
Ν. 2503/97 «Περί Διοίκησης, Οργάνωσης, Στελέχωσης της

Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 13 του Ν.
1822/1988 «Σύσταση εταιρείας εκμετάλλευσης αλυκών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
272/Τ.Α/8-12-1988).

4. Το άρθρο 2 Ν.
2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών

αδειοδότησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε.

Ελληνικά Ναυπηγεία και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 201. Α/2001).

5. Την παρ. 8 του
άρθρου 13 του Ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση

ζητημάτων σχετικών με
κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες

παραχωρήσεις καθώς και
θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις»

6. Το άρθρο 19 του Ν.
3377/2005 «Κανόνες εξυγίανσης εμπορίου».

7. Τις διατάξεις του
Ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από

Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις»

8. Τις διατάξεις του
Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλεςδιατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

9. Την
97800/3094/4-8-2006 εγκύκλιο δ/γή του τ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &

Τροφίμων 10. Την
μεταβίβαση της άδειας παραγωγής που χορηγήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 30 MW στη θέση Αέρας του Δήμου Μουζακίου Ν.
Καρδίτσας από την εταιρία με των επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη
Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία Ανώνυμη
Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΔΕΗ
Ανανεώσιμες Α.Ε.

11. Την
6497/80692/10-11-2008 Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Αιολικό
Πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 30 MW της Ανώνυμης Εταιρίας

Διαχείρισης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με διακριτικό τίτλο ΔΕΗ

Ανανεώσιμες Α.Ε.» στις
θέσεις Αέρας και Αφεντικό Δ.Δ. Δρακότρυπας και

Βατσουνιάς Δήμου
Μουζακίου και Δ.Δ. Αργιθέας Δήμου Αργιθέας Ν. Καρδίτσας.

12. Την
5838/73937/12-9-2008 θετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας για την άδεια επέμβασης
εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου στη θέση Αέρας και Αφεντικό.

13. Την
8489/97663/1-12-2008 άδεια εγκατάστασης του αιολικού σταθμού στη θέση Αέρας και
Αφεντικό.

14. Την
1132/47670/30-3-2010 πράξη χαρακτηρισμού Δασάρχη Μουζακίου μετά της 2350/94275/18-6-2010
βεβαίωση τελεσιδικίας.

15. Το 546/7-9-2010
πρακτικό του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού

Δρακότρυπας σύμφωνα με
το οποίο γνωμοδοτούν θετικά για τον αγωγό

μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας από την θέση Αέρας στη θέση Διάσελο –

Προφήτης Ηλίας.

16. Την 216/2010
θετική Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Μουζακίου σχετικά με την εγκατάσταση του
υποσταθμού στη θέση Διάσελο – Προφήτης Ηλίας.

17. Την
ΗΜ/ΔΕΣΜΗΕ/1566/25-2-09 τροποποίηση προσφοράς σύνδεσης για το Αιολικό πάρκο στη
θέση Αέρας Δήμου Μουζακίου.

18. Την
ΔΑ-2698/20-9-2010 αίτηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

19. Την
4489/160303/11-10-2010 θετική εισήγηση του Δασαρχείου Μουζακίου μετά της από
8-10-2010 έκθεσης αυτοψίας-εισήγησης της δασολόγου Ι. Αναστασιάδου 20. Την
2775/162923/25-10-2010 συναινετική άποψη της Δ/νσης Δασών Ν. Καρδίτσας

21. Τα στοιχεία του
φακέλου της υπόθεσης.

Α π ο φ α σ
ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε την επέμβαση για την εγκατάσταση
υποσταθμού (Υ/Σ 20/400 kv) σε έκταση δασικού χαρακτήρα εμβαδού 9.230,74 τ.μ.
μέσω του οποίου θα γίνει η σύνδεση του Αιολικού Πάρκου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
στις θέσεις Αέρας και Αφεντικό Δ.Δ. Δρακότρυπας και Βατσουνιάς Δήμου Μουζακίου
και Δ.Δ. Αργιθέας Δήμου Αργιθέας Ν. Καρδίτσας, με το δίκτυο της ΔΕΗ,
όπως απεικονίζεται
στο από Ιανουάριος 2010 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, του Τοπογράφου Μηχανικού
Σταματίου Δασκαλάκη με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Α και περιγράφεται στην
τεχνική περιγραφή του έργου από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Γεώργιο Καψάλη.

Το αντάλλαγμα χρήσης που θα καταβληθεί εφάπαξ από
την εταιρεία πριν την εγκατάστασή της στην εν λόγω έκταση, υπέρ Ειδικού Φορέα
Δασών στον λογαριασμό ‘326671/8 Τράπεζας Ελλάδος, θα διατεθεί αποκλειστικά για
την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση του δασικού και θηραματικού πλούτου και ανέρχεται
στο ποσό των έντεκα χιλ. πενήντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (11.050,89 €).

 

Η παρούσα έγκριση δίδεται με τους κάτωθι όρους:

 

1. Η ανωτέρω Εταιρεία
υποχρεούται να τοποθετήσει κτιστά ορόσημα
στην υπό επέμβαση έκταση και να την περιφράξει
με έξοδά της προ της

εγκαταστάσεώς της σ’
αυτήν.

2. Η έναρξη των
εργασιών να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα έχει

εφοδιασθεί με όλες τις
απαραίτητες άδειες ή εγκρίσεις των άλλων αρμόδιων

Υπηρεσιών που προβλέπονται
από σχετικό νόμο.

3. Το έργο να
κατασκευασθεί και λειτουργήσει σύμφωνα και με τους όρους

που θα τεθούν από την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρωντην οποία και

θα μας αποστείλει.

4. Η Εταιρεία οφείλει
να διασφαλίσει την έκταση από κάθε κίνδυνο
πυρκαγιάς λαμβάνουσα όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά αντιπυρικά μέτρα
,
τα οποία θα της υποδειχθούν εκ μέρους της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

5. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησηςκατά την κατασκευή του έργου να περιορισθεί στην απολύτως αναγκαία και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις απολύτως
απαραίτητες.

6. Να ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή
διαβρώσεων των

εδαφών

7. Η υπόψη εταιρεία να
προχωρήσει συγχρόνως στην τροποποίηση της

απόφασης ΕΠΟ του
Αιολικού Πάρκου στις θέσεις Αέρας και Αφεντικό ως

προς τον τρόπο
σύνδεσης του με το δίκτυο την οποία και θα μας

αποστείλει.

8. Την εν λόγω έκταση
η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει ή

εκμισθώσει σε τρίτους,
πρέπει να διατηρηθεί ο σκοπός για τον οποίο

παρέχεται η έγκριση, η
οποία ισχύει για όσο διάστημα θα λειτουργήσει

νομίμως ο υπό
κατασκευή αιολικός σταθμός.

9. Εφόσον δεν εκπληρεί
ή εκλείψει ή μεταβληθεί ο σκοπός της παρούσης και

δεν τηρηθούν οι όροι
των προηγούμενων παραγράφων να ανακληθεί η

παρούσα άδεια και η
έκταση να επανέλθει στη διαχείριση της δασικής

Υπηρεσίας.

10. Για την
χορηγηθείσα έγκριση το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν

εκνίκηση ή άλλη αιτία
εκ μέρους τρίτων.

Κατά την εγκατάσταση
θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο.

Η τήρηση των όρων της
παρούσης ανατίθεται στη Δ/νση Δασών Ν. Καρδίτσας

και στο Δασαρχείο
Μουζακίου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Για
ενέργεια

Δ/νση Περιβάλλοντος
& Χωροταξίας

Τμήμα Περιβάλλοντος
& Χωροταξικού Σχεδιασμού

Σωκράτους 111

Τ.Κ 41336 ΛΑΡΙΣΑ

Για
κοινοποίηση

1. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Λεωφόρος Μεσογείων 223

Τ.Κ. 11525 – ΑΘΗΝΑ

2. Υπουργείο Ανάπτυξης

Γεν. Δ/νση Ενέργειας

Δ/νση Ανανεώσιμων
Πηγών

και Εξοικονόμησης
Ενέργειας

Τμήμα Α΄

Μεσογείων 119

Τ.Κ. 10192 – ΑΘΗΝΑ

3. Δ/νση Δασών Ν.
Καρδίτσας

Τέρμα Φλωράκη

Τ.Κ. 43100 – Καρδίτσα

4. Δασαρχείο Μουζακίου

Τ.Κ. 43060 Μουζάκι

5. Δήμο Μουζακίου

Τ.Κ. 43060 Μουζάκι