ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

Ταχ.Δ/νση: Σωκράτους 111

ΤΚ: 411 10 ΛΑΡΙΣΑ

Telefax: (2413) 503622

Πληροφορίες: Τζιαστούδης Δημ.

Τηλέφωνο: (2413) 503619

Ηλ/κή δ/νση:d.tziastoudis@apdthest.gov.gr

ΚΟΙΝ:

Λάρισα 25 – 02 – 2014

Αριθ. πρωτ.: 315/17552

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο” (MYHE)

ισχύος 2,45 MW, της εταιρείας ‘‘ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” που

πρόκειται να κατασκευασθεί στη θέση Μελίσσι της Τ.Κ. Οξυάς του Δήμου Μουζακίου,

της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως τροποποιήθηκε με

το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.5.2002), το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011), το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ

209/Α/21.9.2011) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012).

2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

3. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ

209/Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/8.5.2012).

4. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την

Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία

2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

5. To Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ

289/Α/29.12.1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/23.4.1992) «Ρύθμιση Θεμάτων

αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», και τον Ν.

3208/03 (ΦΕΚ 303/Α/24.12.2003).

6. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής

Κληρονομιάς».

7. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.8.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της

αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».

8. Το Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ 117/Α/30.5.2002) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση – Πλαίσιο

των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος».

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΟΡ10-Π0Μ

-2-

9. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως

τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2.8.2006) και το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/28.1.2009).

10. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.6.2006) «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως

τροποποιήθηκε με τους Ν. 3489/2006 (ΦΕΚ 205/Α/2.10.2006), Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/28.1.2009), και Ν.

3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4.6.2010).

11. Tο Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/28.1.2009) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων

μορφών ενέργειας, … και άλλες διατάξεις».

12. Το Π.Δ. 256/98 (ΦΕΚ 190/Α/12.8.1998) «Συμπλήρωση του Π.Δ. 51/78 (Α΄116) Περί κατηγοριών Μελετών».

13. Το Νόμο 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α7.6.2010)

14. Το Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 231 Α)

15. Την ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 1 του Ν.3010/2002…».

16. Την ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και

συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και

δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με

τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002».

17. Την ΚΥΑ οικ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663/Β/26.5.2006) «Διαδικασία Προκαταρκτικής

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργων

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

18. Την ΚΥΑ οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663/Β/26.5.2006) «Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και

λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων …. Έργων Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας».

19. Την ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/3.12.2008) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών

επιπτώσεων αυτού».

20. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4.4.2012) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των

βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».

21. Την ΥΑ 196978/2011 (ΦΕΚ 518/Β/5.4.2011) «Συμπλήρωση και εξειδίκευση τεχνικών και λοιπών

λεπτομερειών των κριτηρίων χωροθέτησης Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) που προβλέπονται

στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ – ΑΠΕ), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010».

22. Την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9.4.2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της

προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και

δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012),

σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».

23. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 5/27.2.2003 «Έγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών

αερίων φαινόμενου θερμοκηπίου (2000.2010) σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.3017/2002 (ΦΕΚ

58/Α/5.3.2003).

24. Τον Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α΄/1955) «Περί διοικητικής αποκέντρωσης κλπ.»

25. Τον Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κλπ»

26. Την ΚΥΑ 9269/470/2-3-2007 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων

ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων …».

27. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3-5-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την

ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης και

τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)».

28. Την με αριθμό πρωτ, ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.597/19583 π.ε./14-05-2009 Απόφαση χορήγησης άδειας παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 2,45 MWe, στη θέση «Μελίσσι» του Δήμου

Μουζακίου της Π. Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στη εταιρεία ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

29. Τις από 28-05-2012, 19-07-2012, 07-08-2012, 13-08-2012, 04-10-2012 και 28-01-2014 αιτήσεις (Α.Π.

ΔΙΠΕΧΩΣΘ: 1929/104789/29-5-2012, 2822/144614/19-07-2012, 3040/158969/08-08-2012,

3367/185998/14-09-2012, 3608/204964/05-10-2012, 315/17552/30-01-2014) της εταιρείας ΑΡΓΩ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με τις οποίες υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, η ΜΠΕ του έργου που

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΟΡ10-Π0Μ

-3-

αναφέρεται στο θέμα, συμπληρωματικά στοιχεία, γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών και επτά επιπλέον αντίγραφά

της.

30. Το με Α.Π. 3608/204964/15-10-2012 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΘ, με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του έργου

για γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, τη Δ/νση Υδάτων, τη Δ/νση Συντονισμού &

Επιθεώρησης Δασών και το Δασαρχείο Μουζακίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας

και το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ Καρδίτσας.

31. Την με Α.Π.6014/174656/04-12-2013 (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣΘ: 3903/245603/06-12-2013) θετική γνωμοδότηση της

Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, με

συνημμένα: α) την με Α.Π. 2912/154495/14-08-2013 Γνωμοδότηση του Δασαρχείου Μουζακίου και β) την

σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας (Α.Π. εγγράφου 1714/157511/09-09-2013) από τις οποίες

προκύπτει ότι το έργο θα κατασκευασθεί σε εκτάσεις δασικές και μη δασικές, για τις οποίες εκδόθηκαν η με

αριθ. Πρωτ. 2363/127563/08-07-2013 Πράξη χαρακτηρισμού και η με αριθ. Πρωτ. 2638/140840/25-10-2013

βεβαίωση με την οποία κατέστη τελεσίδικη η Πράξη χαρακτηρισμού.

32. Το με Α.Π. 2288/215065/20-11-2012 (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣΘ: 4296/256213/03-12-2012) έγγραφο της Δ/νσης

Υδάτων Θεσσαλίας, Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων με την κατ’ αρχάς θετική γνωμοδότηση της για

το έργο, υπό προϋποθέσεις.

33. Το με Φ.916.74/1086/98807/Σ.3395/04.12.2007 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού με την θετική

γνωμοδότησή του για το έργο.

34. Την με Α.Π. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ34/59885/2634/20.08.2008 απόφαση της Δ/νσης Προϊστορικών και

Κλασσικών Αρχ/των του Υπουργείου. Πολιτισμού, με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της για το έργο.

35. Το με Α.Π. 2632/16-07-2012 έγγραφο της 19ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με την υπό όρους θετική

γνωμοδότησή της για το έργο.

36. Το με Α.Π. 1859/09-07-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων, με την θετική γνωμοδότησή της

για το έργο.

37. Το με Α.Π. 1544/25-07-2012 έγγραφο του ΕΟΤ, Π.Υ.Τ. Θεσσαλίας, με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή

της για το έργο

38. Την με Α.Π. οικ. 102705/31-03-2008 θετική γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ΕΥΠΕ,

Τμήμα Β για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του έργου.

39. Την με Α.Π. 9172/03-08-2007 Βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης, Γραφείο Αλιείας της Ν.Α.

Καρδίτσας, σχετικά με την ύπαρξη ιχθυοπανίδας στο ρέμα Οξυάς του Δ. Μουζακίου.

40. Το με Α.Π. οικ.11802/188466/01-11-2013 (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣΘ: 3498/217751/05-11-2013) έγγραφο του

Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας με την θετική γνωμοδότησή του για το

έργο.

41. Το με Α.Π. οικ.2008/23-12-2013 (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣΘ: 4102/257385/24-12-2013) έγγραφο της Γραμματείας του

Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η με αριθμό 266/18/19-12-2013

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο ενέκρινε κατά πλειοψηφία

την ΜΠΕ του έργου, με συνημμένα τα αποδεικτικά δημοσίευσης στον Τύπο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των ακόλουθων περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την κατασκευή και λειτουργία του

έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 2,45 MWe, στη θέση Μελίσσι, στην Τ.Κ. Οξυάς του Δήμου

Μουζακίου», της Π. Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, της εταιρείας «ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και

λειτουργία του και βαρύνει τον κύριο αυτού.

Α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012, το έργο ανήκει στην 10η Ομάδα (ΑΠΕ), α/α 8, Ηλεκτροπαραγωγή από

Υδροηλεκτρικά έργα και την υποκατηγορία Α2 (Ρ<=15ΜW και V<=1.000.000m3)
Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 2,45 ΜW και των

συνοδών του έργων (οδοποιία πρόσβασης και γραμμή διασύνδεσης), εντός δασικής και μη περιοχής, στη θέση

Μελίσσι στην Τοπικής Κοινότητας Οξυάς, του Δήμου Μουζακίου, της Π. Ε. Καρδίτσας, το οποίο θα αξιοποιεί

ενεργειακά μέρος της διαθέσιμης παροχής του ρέματος Οξυάς.

Οι συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και τα υψόμετρα της υδροληψίας και του ΥΗΣ έχουν ως

ακολούθως:

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΟΡ10-Π0Μ

-4-

ΘΕΣΗ Χ Y ΥΨΟΜΕΤΡΟ

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 294.148 4.359.703 + 448

ΥΗΣ 295.469 4.361.922 + 328

Συνοπτικά, το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια τμήματα (οι τιμές των χαρακτηριστικών των οποίων

αναφέρονται κατά προσέγγιση):

1. Υδροληψία: Η θέση του φράγματος (υδροληψίας) τοποθετείται σε υψόμετρο κοίτης +446 μέτρα και η στέψη

του φράγματος σε υψόμετρο ίσο με +448 μέτρα. Η διάταξη υδροληψίας κατασκευάζεται χωρίς ταμίευση

νερού, με υπερπηδητό φράγμα ύψους 2,00 μέτρων με κατάντη κεκλιμένες σχάρες και προστατευτικούς

τοίχους για την προστασία των πρανών και με διώρυγα μεταφοράς, εξαμμωτή και φρεάτιο εισόδου για την

διασφάλιση των απαραιτήτων ποσοτήτων νερού. Στην υδροληψία θα υπάρχει ειδική διάταξη για την

οικολογική παροχή, η οποία θα οδηγείται στην κοίτη του ρέματος κατάντη. Παραπλεύρως θα υπάρχει

χειροκίνητο θυρόφραγμα ολίσθησης για την εκκένωση των φερτών υλών και τον καθαρισμό του. Επίσης,

λόγω ύπαρξης ιχθυοπανίδας, θα κατασκευασθεί ειδική κλιμακωτή διάταξη (ιχθυοδιάδρομος) για την

ελεύθερη επικοινωνία των ιχθύων, σύμφωνα με τα σχέδια που περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ.

2. Αγωγός προσαγωγής νερού: Η προσαγωγή του νερού από το σημείο της υδροληψίας στο κτίριο του

σταθμού παραγωγής γίνεται με υπόγειο αγωγό μεταβλητής διαμέτρου Φ1300 mm, Φ1200 mm και Φ1100

mm συνολικού μήκους 2.920 μέτρων, ο οποίος οδεύει εντός ορύγματος κατά μήκος της υφιστάμενης οδού

πλησίον του ρέματος Οξυάς. Το υλικό κατασκευής του αγωγού προσαγωγής είναι σωλήνες GRP.

3. Σταθμός Παραγωγής: Ο σταθμός παραγωγής θα εγκατασταθεί, σε δημόσια δασική έκταση που βρίσκεται

2,6χλμ. κατάντη της υδροληψίας και 200μ ανάντη της οδικής γέφυρας που τέμνει το ρέμα Οξυάς και οδηγεί

στον οικισμό Βαγενίων. Στο κτίριο του σταθμού εμβαδού 180τμ περίπου, θα στεγάζονται δύο όμοιοι

υδροστρόβιλοι τύπου Pelton 4, συνολικής ισχύος 2,450MW, οι δύο γεννήτριες, ένας μετασχηματιστής και ο

λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός. Εντός του σταθμού θα υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για τους πίνακες μέσης

τάσης και τους πίνακες αυτοματισμού, τροφοδοσίας και ελέγχου, καθώς και βοηθητικοί χώροι.

4. Δίκτυο διασύνδεσης του έργου: Η διασύνδεση του Σταθμού Παραγωγής με την υφιστάμενη γραμμή μέσης

τάσης (20KV) της ΔΕΗ που διατρέχει τη περιοχή του σταθμού παραγωγής, θα πραγματοποιηθεί με την

κατασκευή νέου τμήματος εναέριου δικτύου μέσης τάσης μήκους περίπου 240 μέτρων, με αγωγούς 35 mm2

ACSR και θα γίνει ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου ΜΤ σε μήκος 2,00Κm περίπου με αγωγούς 35 mm2

ACSR.

5. Οδοί προσπέλασης του έργου: Η πρόσβαση στην υδροληψία και στο κτίριο του σταθμού θα γίνει από το

δίκτυο των υφιστάμενων οδών της περιοχής.

6. Διώρυγα διαφυγής: Κατάντη του σταθμού παραγωγής θα κατασκευασθεί ορθογωνική διώρυγα διαφυγής,

μέσω της οποίας το νερό επιστρέφει στην κοίτη του ρέματος.

7. Δίοδος ιχθύων κατασκευάζεται διότι σύμφωνα με την Α.Π. 9172/03-08-2007 Βεβαίωση της Δ/νσης

Γεωργικής Ανάπτυξης, Γραφείο Αλιείας της Ν.Α. Καρδίτσας, στο συγκεκριμένο τμήμα του ρέματος υπάρχει

ιχθυοπανίδα.

8. Το έργο περιγράφεται αναλυτικότερα στον φάκελο της ΜΠΕ (κείμενο και χάρτες) που συνοδεύει την

παρούσα Απόφαση, συμπεριλαμβανομένων και των συμπληρωματικών στοιχείων αυτής, υπό την

προϋπόθεση της συμμόρφωσης όσον αφορά την κατασκευή και λειτουργία του με τους όρους και

περιορισμούς αυτής.

Β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις

Για τα αέρια απόβλητα καθορίζονται τα εξής:

Αέρια απόβλητα

1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

i. ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24.3.11 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.11) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της

ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του

ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».

ii. ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.5.07 (ΦΕΚ 920/Β/8.6.07) «Καθορισμός τιμών – στόχων και ορίων εκτίμησης

των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΟΡ10-Π0Μ

-5-

αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας

2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς

αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

2. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση (σκόνες) από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του έργου,

ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2 (§ δ) του Π.Δ. 1180/29.9.81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.81) «Περί ρυθμίσεως

θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως

μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».

Γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

1. Για τις εκπομπές θορύβου του εξοπλισμού του έργου για χρήση σε εξωτερικούς χώρους για την κατασκευή

και λειτουργία του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003)

«Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς

χώρους», ή από τις εκάστοτε εν ισχύ σχετικές διατάξεις.

2. Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου του ΥΗΣ και των εργοταξίων του έργου, ισχύουν τα

προβλεπόμενα στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981).

Δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή ληφθούν

1.1 Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους αφορούν:

i. Στον κύριο του έργου.

ii. Στις αρμόδιες για τον έλεγχο του έργου Υπηρεσίες και Φορείς, οι οποίες οφείλουν να μεριμνούν για

την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρηση τους.

iii. Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για όλες τις διαδικασίες

που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.

1.2 Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής

νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

1.3 Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να λαμβάνονται με ευθύνη του κυρίου του έργου όλα τα

απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται:

i. Η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

ii. Η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που οφείλονται στην

κατασκευή και λειτουργία του έργου.

1.4 Από τον προϋπολογισμό για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά

προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης,

διαμόρφωσης κλπ.), τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται πρωτίστως από τον κύριο του έργου. Το

κόστος εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων να περιληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου προ της

έναρξης υλοποίησής του.

2 Σε περίπτωση που στo πλαίσιο του έργου απαιτηθεί η πραγματοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων πέραν

αυτών που καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης ή

τροποποίησης του, η περιβαλλοντική αδειοδότηση τους θα γίνεται από την αρμόδια για την

περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσία.

3 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση που υλοποιείται ή λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου, θα

πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και

εγκρίσεις, και να ευρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας της δραστηριότητας ή

εγκατάστασης που αφορούν.

4 Ο φορέας κατασκευής του έργου οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την

έναρξη των εκσκαφικών εργασιών του, τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες (ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών

&Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ), Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΟΡ10-Π0Μ

-6-

και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας), ενώ όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα πρέπει να διεξαχθούν υπό την

επίβλεψη εκπροσώπου ή εκπροσώπων των προαναφερόμενων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, και εντός

των ημερών και ωρών εργασίας αυτού. Σε περίπτωση τμηματικής εκτέλεσης του έργου σε διαφορετικές

χρονικές περιόδους, η ειδοποίηση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται προ της έναρξης των εργασιών σε κάθε

τμήμα του. Ο εργολάβος, ή ο επιβλέπων των εργασιών είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των Εφορειών

σύμφωνα με το Νόμο, σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου,

σύμφωνα με το Ν. 3028/2002.

4.1 Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή οποιουδήποτε τμήματος του έργου εντοπισθούν αρχαιότητες, οι

αρμόδιοι εκτέλεσης του έργου και κάθε εντεταλμένος σε αυτό, υποχρεούνται να προβούν άμεσα στη

διακοπή εργασιών του συγκεκριμένου τμήματος, και να διενεργηθεί σωστική ανασκαφή, κατά τα

προβλεπόμενα από το Ν.3028/2002, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία αυτού μετά

από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και

Αθλητισμού. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης

και της αμοιβής του απαραίτητου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα προσληφθεί

μετά από υπόδειξη των προαναφερόμενων Εφορειών Αρχαιοτήτων, καθώς και το κόστος συντήρησης,

μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου, βάσει των

διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002.

5.1 Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης και εν γένει βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου, να

περιορισθεί στην απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις απολύτως απαραίτητες.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην Μελέτη των προσωρινών διανοίξεων της Οδοποιίας για την πρόσβαση

στην υδροληψία και το κτίριο του σταθμού, η οποία θα εγκριθεί από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία, ώστε

να περιορισθεί η αποψίλωση της παρόχθιας βλάστησης και να μην γίνει υλοτόμηση υπερώριμων

δένδρων. Η υλοτομία ή η εκρίζωση δασικών θάμνων και δέντρων και η διάθεση των προϊόντων της να

γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της τοπικής Δασικής Υπηρεσίας,

η οποία θα υποδείξει και όλα τα μέτρα προστασίας από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του

πλατάνου που εντοπίσθηκε στην περιοχή του έργου.

5.2 Κατά τις χωματουργικές εργασίες που πραγματοποιούνται για τη διαμόρφωση του χώρου του ΥΗΣ και

των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, το στρώμα του εδάφους που περιέχει την φυτική γη να συλλέγεται και

να φυλάσσεται ξεχωριστά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης του

περιβάλλοντος.

6. Να γίνει αποκατάσταση όλων των προσωρινών διανοίξεων, οι οποίες θα πρέπει να είναι μακριά από την

κοίτη του ποταμού, στην προτέρα μορφή με τις υποδείξεις της οικείας δασικής Υπηρεσίας. Ιδιαίτερη

σημασία να δοθεί στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τον εγκιβωτισμό του αγωγού προσαγωγής,

με ιδιαίτερη έμφαση την όδευση του αγωγού στο τμήμα εκείνο κατάντη της υδροληψίας που δεν διέρχεται

από υφιστάμενη οδοποιία.

7. Να γίνει προσπάθεια για μείωση επιχωμάτων και ορυγμάτων για τον εγκιβωτισμό του αγωγού

προσαγωγής και η οποία θα αποκατασταθεί.

8. Οι εκσκαφές για την διάνοιξη της οδοποιίας που θα αποκατασταθεί και του ορύγματος στο οποίο θα

εγκιβωτιστεί ο αγωγός προσαγωγής ύδατος να γίνουν πολύ προσεκτικά ώστε να μην υπάρξει διασπορά

υλικών στην κοίτη του ρέματος. Η κοίτη του ρέματος θα πρέπει να παραμείνει αδιατάρακτη από την

όδευση του αγωγού προσαγωγής. Το τοπίο (βλάστηση και φυσικό ανάγλυφο) μετά τον εγκιβωτισμό στις

εργοταξιακές διανοίξεις να αποκατασταθεί πλήρως. Κατά την διάνοιξη του ορύγματος, τα πλεονάζοντα

υλικά να εναποτίθενται προσωρινά σε χώρο για να χρησιμοποιηθούν για την επίχωση και τα τελικά

πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν από τις εκσκαφές αυτές να απομακρυνθούν άμεσα και να

διατεθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας στις προβλεπόμενες από την ΜΠΕ περιοχές.

9. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες γεωλογικές, γεωτεχνικές και

υδραυλικές μελέτες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πρανών της περιοχής, και ιδιαίτερα για

το τμήμα που θα οδεύσει ο αγωγός προσαγωγής και θα κατασκευαστεί η εργοταξιακή (που θα

αποκατασταθεί) οδοποιία για το έργο.

10. Κατά τις χωματουργικές εργασίες να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή: α)

οποιουδήποτε είδους φαινομένων αποσταθεροποίησης εδαφών ή διασκορπισμού χωματουργικών και

αδρανών υλικών του έργου όπως: κατολισθήσεις ή διάβρωση πρανών, απόπλυση σωρών αδρανών κλπ.,

β) μείωσης της παροχετευτικότητας της κοίτης του ρέματος Οξυάς και γενικότερα του υδρογραφικού

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΟΡ10-Π0Μ

-7-

δικτύου της περιοχής, γ) αύξησης της θολερότητας του νερού σε θέσεις πέραν της περιοχής κατασκευής

της υδροληψίας, και δ) πρόκλησης αρνητικών επιπτώσεων σε άλλες υποδομές ευρισκόμενες στην

περιοχή. Στις περιπτώσεις που η πιθανότητα εμφάνισης των παραπάνω φαινόμενων παρουσιάζεται

αυξημένη, όπως για παράδειγμα σε περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων, να διακόπτονται οι χωματουργικές

εργασίες στην θέση υδροληψίας και στις θέσεις που εμφανίζουν υψηλές κλίσεις, μέχρι να

αποκατασταθούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκτέλεσή τους. Ειδικότερα, να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της

ζώνης κατάληψης, ώστε οι εκσκαφές θεμελίων, τεχνικών έργων που θα πραγματοποιηθούν να

περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και

αποψιλώσεις.

11. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί κατά την κατασκευή του έργου ώστε να μην προκληθούν ζημιές και φθορές σε

υφιστάμενες υποδομές.

12. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά να εξασφαλιστούν είτε από τις εκσκαφές που

θα γίνουν στο πλαίσιο της κατασκευής των διάφορων τμημάτων του, είτε από υφιστάμενα νομίμως

λειτουργούντα λατομεία.

13. Η προσωρινή απόθεση οποιωνδήποτε υλικών σχετίζονται με την κατασκευή του έργου να γίνεται

αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών α)

σε τμήματα του υδρογραφικού δικτύου (ποταμούς, ρέματα, χείμαρρους), β) σε αρδευτικές τάφρους,

αύλακες κλπ., και γ) σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα πέραν της ζώνης κατάληψης του έργου.

14. Τα υλικά προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν

για τις ανάγκες του (πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής) επιτρέπεται να αποτεθούν: α) σε χώρους διάθεσης

που προβλέπονται στη ΜΠΕ, β) για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, γ) για την

ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων έργων ή για την αποκατάσταση των

δανειοθαλάμων αυτών και τα οποία έχουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και σύμφωνα με τους

όρους αυτούς, δ) για την αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χώρων απόθεσης απορριμμάτων, ε) σε άλλον

νόμιμο χώρο διάθεσης και στ) στο γήπεδο εγκατάστασης του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού και

γενικότερα για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, μετά την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής

Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν. 4014/2011.

Το περιεχόμενο της ανωτέρω ΤΕΠΕΜ θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας και

τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων και δραστηριοτήτων υποδοχής τους και υπό την προϋπόθεση

της σύμφωνης γνώμης των φορέων των τελευταίων.

Ειδικότερα, στην περίπτωση απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών σε αργούντα λατομεία ή

δανειοθάλαμους εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα, απαιτείται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου

Δασάρχη, η έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την οποία θα υποβάλλει ο κύριος του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από την

παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011.

Γενικότερα, η διαχείριση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

ΚΥΑ 50910/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909), στον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και στην ΚΥΑ 36259/2010 (ΦΕΚ Β΄

1312), όπως εκάστοτε ισχύουν.

15. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου να χωροθετηθούν κατά προτίμηση εντός του γηπέδου του

κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού. Σε περίπτωση που οι εν λόγω εγκαταστάσεις χωροθετηθούν εκτός

του γηπέδου του ΥΗΣ ή της ζώνης κατάληψης στην περιοχή της υδροληψίας, η χωροθέτηση θα πρέπει να

γίνει εκτός δασικών εκτάσεων και αρχαιολογικών περιοχών. Στην περίπτωση αυτή η χωροθέτηση,

διαμόρφωση, ο τρόπος λειτουργίας και αποκατάστασης του θα εγκριθούν από την αρμόδια

περιβαλλοντική Υπηρεσία μετά από υποβολή Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), κατά τα

προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν. 4014/2011, οι προτάσεις της οποίας θα πρέπει να είναι σύμφωνες

και με τους όρους της παρούσας.

16. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο του έργου, να υλοποιείται

σε συνεργασία με τους αρμόδιους γι’ αυτές φορείς, και κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται στο

βαθμό που είναι τεχνικώς δυνατόν οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε

υποδομές υποστούν δυσμενείς επιπτώσεις από δραστηριότητες σχετιζόμενες με το έργο, ο κύριος του

τελευταίου έχει την ευθύνη αποκατάστασής τους το ταχύτερο δυνατόν, με δικές του δαπάνες και ενέργειες

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΟΡ10-Π0Μ

-8-

και σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο αρμόδιος για τις εν λόγω υποδομές Φορέας. Σε περίπτωση που

η αποκατάσταση ενός έργου υποδομής θα πρέπει να υλοποιηθεί με μέριμνα του αρμόδιου γι’ αυτό Φορέα,

ο κύριος του έργου υποχρεούται να εξασφαλίσει την σχετική χρηματοδότηση.

17. Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου να μην παρεμποδίζεται η οδική συγκοινωνία

μεταξύ κατοικημένων περιοχών.

18. Η διέλευση των φορτηγών απασχολούμενων στο έργο από οικισμούς να γίνεται εκτός των ωρών κοινής

ησυχίας.

19. Για τον περιορισμό της εκπεμπόμενης λόγω των εργασιών σκόνης, και για λόγους οδικής ασφαλείας θα

πρέπει:

i. Κατά την μεταφορά χύδην αδρανών υλικών τα οχήματα μεταφοράς τους να είναι καλυμμένα.

ii. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των μετώπων εκσκαφής, των σωρών αδρανών υλικών, καθώς και

των χωμάτινων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα του έργου, ιδίως κατά την περίοδο από

αρχές Ιουνίου έως τέλη Σεπτεμβρίου.

iii. Να καθαρίζονται τα τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα και

αυτοκινούμενα μηχανήματα του έργου, από υπολείμματα αδρανών υλικών προερχόμενα από τα

τελευταία (πχ λάσπη τροχών, πτώσεις από τα πήγματα κλπ).

iv. Οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και μεταφοράς υλικών να συντονίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε

να περιορίζεται κατά το δυνατόν το διάστημα παραμονής των αδρανών υλικών σε σωρούς.

20. Κατά την κατασκευή και την λειτουργία του έργου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας

για την περίπτωση πυρκαγιάς και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της στις παρακείμενες

περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια

Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.

21. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των διερχόμενων από την περιοχή του έργου

από κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από εργασίες εκτελούμενες στο πλαίσιο της κατασκευής ή

της λειτουργίας του, όπως: τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, περίφραξη του γηπέδου ΥΗΣ,

περίφραξη της διώρυγας φυγής του ΥΗΣ, και γενικότερα λήψη μέτρων αποκλεισμού της πρόσβασης του

κοινού σε τμήματα του έργου αυξημένης επικινδυνότητας.

22. Εντός εξαμήνου από το πέρας των εργασιών σε οποιοδήποτε αυτοτελές τμήμα του έργου να

απομακρυνθούν, με ευθύνη του κυρίου του, οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία,

συνεργεία, αποθήκες κλπ.) και μηχανήματα, καθώς και τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά, και τα μη

επαναχρησιμοποιήσιμα εξ’ αυτών να μεταφερθούν σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης, έτσι ώστε ο

χώρος να επανέλθει στη πρότερη κατάσταση ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

23. Ο κύριος του έργου οφείλει να μεριμνά για την διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους που

διαχειρίζεται. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, λιπαντικά έλαια, παλιά ανταλλακτικά και

μηχανήματα κλπ., θα πρέπει να συλλέγονται και ν’ απομακρύνονται από τον χώρο του έργου, κατά τα

προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση άχρηστων υλικών

(λάστιχα, έλαια κλπ.) στην περιοχή του έργου. Τα αστικά λύματα από το εργοτάξιο και τον ΥΗΣ να

διατίθενται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

24. Να γίνει φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, όλων των επιφανειών που

θίγονται από το σύνολο του έργου (κυρίως έργο και συνοδά έργα) και που επιδέχονται βλάστηση. Οι

εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι

χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά της περιοχής επέμβασης του έργου. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να

ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη

δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση. ‘Όλες οι φυτεύσεις να

γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης. Η

φροντίδα των φυτών να συνεχιστεί για τουλάχιστον τρία έτη από την φύτευση τους με ευθύνη του κυρίου

του έργου. Τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν να είναι αυτόχθονα και να ανήκουν στη βλαστητική

φυσιογνωμία της περιοχής.

25. Στην περιοχή των έργων αποκατάστασης να ληφθεί μέριμνα για την προστασία των έργων φύτευσης.

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΟΡ10-Π0Μ

-9-

26.1 Η διαχείριση και διάθεση των μεταχειρισμένων λιπαντικών ελαίων του έργου (συμπεριλαμβανομένων και

τυχόν διαρροών τους) να πραγματοποιείται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 82/2004 (ΦΕΚ

64/Α/2.3.2004), του έργου θεωρούμενου «σημείο συλλογής» λιπαντικών ελαίων κατά την έννοια του εν

λόγω Π.Δ., σε συνδυασμό με τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006), ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ

287/Β/2.3.2007) και ΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30.6.2006), για ζητήματα που τυχόν δεν

καλύπτονται από το ως άνω Π.Δ.

26.2 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και του εδάφους από κάθε είδους

έλαια ή καύσιμα. Στους χώρους πλύσης μηχανημάτων, αλλαγής ορυκτελαίων και εφοδιασμού με καύσιμα

να προβλεφθούν ειδικά διαμορφωμένα σημεία συλλογής με κεκλιμένο δάπεδο, εγκάρσιο οχετό συλλογής

και δεξαμενής καθίζησης. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να διαθέτει στην περιοχή του εργοταξίου και

του ΥΗΣ προσροφητικά υλικά (άμμος, ροκανίδια, γεωϋφάσματα κλπ) για την αντιμετώπιση τυχόν

διαφυγών ελαίων ή καυσίμων επί του εδάφους, και να προβαίνει στην άμεση χρήση τους για την

αντιμετώπιση των διαφυγών, ενώ η διάθεση των προϊόντων καθαρισμού θα πρέπει να γίνεται κατά τα

προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006), όπως εκάστοτε ισχύει.

26.3 Τα προς χρήση και προς απόσυρση λιπαντικά έλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία, σε στεγασμένο

χώρο με στεγανό δάπεδο. Για οποιαδήποτε διάταξη στην οποία χρησιμοποιούνται λιπαντικά έλαια, θα

πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συλλογής τυχόν διαρροών τους σε κατάλληλη στεγανή δεξαμενή.

26.4 Τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 82/2004 έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, θα πρέπει

να τηρούνται στον ΥΗΣ του έργου για όλο το διάστημα ισχύος της παρούσας Απόφασης και τουλάχιστον

μέχρι και την ανανέωσή της. Επιπλέον θα πρέπει να τηρείται στον ΥΗΣ βιβλίο με αριθμημένες σελίδες και

θεωρημένο από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας,

στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία σχετικά με την αγορά νέων ελαίων, τη διάθεση των

μεταχειρισμένων, και την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών διαρροών, όπως: είδος, ημερομηνία,

ποσότητα και λόγος αγοράς, απόσυρσης ή διαρροής ελαίων, τρόπος διάθεσης αποσυρόμενων ελαίων και

τυχόν προϊόντων διαρροής τους, ενώ ειδικά για την τελευταία περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται

συνοπτική αναφορά στον τρόπο αντιμετώπισής της διαρροής.

27. Απαγορεύεται η χρήση επικίνδυνων ή τοξικών ουσιών (CLOFEN, PCBs κλπ) στο έργο.

28. Να εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα έναντι του έργου, η κάλυψη των αναγκών για την λειτουργία της

υφιστάμενης μονάδας εκτροφής ιχθύων που βρίσκεται 400μ κατάντη της υδροληψίας και να αποδίδεται

παροχή τουλάχιστον 50 lt/sec, μέσω βάνας σε κατάλληλο σημείο του αγωγού πίεσης, που θα εξασφαλίζει

την απαραίτητη παροχή.

29.1 Να εξασφαλίζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους κατά προτεραιότητα οι μέχρι σήμερα υφιστάμενες

υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της περιοχής και η διάθεση της «οικολογικής παροχής», ίσης κατ’

ελάχιστο με 91 lt/sec, η δε διασφάλισή της θα γίνει με την εγκατάσταση συστήματος καταμέτρησης

της παροχής νερού στο σημείο της υδροληψίας του ρέματος, για την πρώτη πενταετία λειτουργίας

του έργου. Το σύνολ