Θέμα συνάντησης τα προωθούμενα στο χωριό της Οξυάς μικρά
υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΕ)

 

    Η συνάντηση, την οποία είχαν ζητήσει οι δύο παραπάνω
φορείς και κανονίστηκε με ενέργειες της Βουλευτού Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ κας
Παναγιώτας Βράντζα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, και σ’ αυτή
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των δύο φορέων και οι βουλευτές Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα
Βράντζα και  Σούλα Κατσιαβρά – Σιοροπούλου,
ενώ, λόγω προγραμματισμένων υποχρεώσεων, δε μπόρεσε να παραβρεθεί και ο
βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ κος Λάπας.

 

   Της συνάντησης με τον αναπληρωτή Υπουργό κο Τσιρώνη προηγήθηκε όμοια συνάντηση
με τους υπεύθυνους του Τμήματος Περιβάλλοντος του κυβερνώντος κόμματος. Και
στις δύο συναντήσεις οι εκπρόσωποι των προαναφερόμενων φορέων παρουσίασαν αναλυτικά
τους λόγους για τους οποίους σήμερα αντιτίθενται στην προώθηση των
σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών στο χωριό της Οξυάς, συνοψίζοντάς τους στην
έλλειψη  οποιασδήποτε διαβούλευσης με
τους κατοίκους του χωριού ή υπεύθυνης, πλήρους και αντικειμενικής ενημέρωσής
τους τόσο πριν την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων όσο και σήμερα, στην
ολοφάνερη
παράβαση και καταστρατήγηση διατάξεων της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας,
στον κίνδυνο  ιδιωτικοποίησης του
υδάτινου πλούτου του χωριού αλλά και της πατρίδας μας γενικότερα – που
επιχειρείται μέσω των «αδειών χρήσης νερού» προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων,
στη σωρεία των περιβαλλοντικών παραβάσεων, λοιπών παρατυπιών αλλά και αρνητικών
επιπτώσεων που διαπιστώνεται από τον έλεγχο των περιβαλλοντικών μελετών, καθώς
και στην έ
λλειψη
προοπτικών πραγματικής ανάπτυξης και πραγματικών αντισταθμιστικών ωφελημάτων.

 

    Ειδικότερα επισημάνθηκε κυρίως ότι οι κάτοικοι του χωριού της Οξυάς ουδέποτε ενημερώθηκαν και ουδέποτε εξέφρασαν γνώμη για τα
προωθούμενα στο χωριό τους ΜΥΗΕ, ότι αυτά αποσιωπούνταν
για χρόνια από
την τοπική κοινωνία του χωριού, ότι παρατηρήθηκαν φαινόμενα παραπληροφόρησης
και  προπαγανδιστικών κινήσεων καθώς και
ότι ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός
Σύλλογος του χωριού εξέφρασε με τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του, την
αντίθεσή του
στην προώθηση των παραπάνω ΜΥΗΕ, όπως άλλωστε έπραξε και η
νεοσυσταθείσα Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς».

 

     Κατόπιν, αναλύθηκαν οι λόγοι για τους οποίους
η προώθηση των σχεδιαζόμενων ΜΥΗΕ δε συμβαδίζει με διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας, όπως ο  ν. 3468/2006 περί
χρονικής ισχύος των εκδοθέντων από τη ΡΑΕ αδειών παραγωγής ενέργειας, η
περιβαλλοντική αδειοδότηση χωρίς να
έχουν θεσπιστεί και να ληφθούν υπόψη τα απαραίτητα Σχέδια διαχείρισης υδάτων,
που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000 αλλά και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
επιβάλουν, κ.λ.π. ..  

 

    Στη συνέχεια παρατέθηκαν επιχειρήματα προς
απόδειξη του κινδύνου ιδιωτικοποίησης του φυσικού και δημόσιου αγαθού του νερού,
όπως αυτός προκύπτει μέσα από το καθεστώς των «αδειών χρήσης νερού» σε ιδιώτες,
και τέθηκαν
υπόψη πολλές από τις παραλείψεις, τις παρατυπίες αλλά και τις
ανακολουθίες, που διαπιστώθηκαν από τη μελέτη των αντίστοιχων περιβαλλοντικών
μελετών και των αδειοδοτικών Πράξεων.

 

    Τέλος, τονίστηκε η απουσία στην πράξη
πραγματικών προοπτικών ανάπτυξης μέσω των ΜΥΗΕ καθώς και η ανυπαρξία,
ουσιαστικά, πραγματικών αντισταθμιστικών και ανταποδοτικών ωφελημάτων,
ικανών να αντισταθμίσουν τις αρνητικές
σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων ΜΥΗΕ, τους αποκλεισμούς
και τους περιορισμούς της χρήσης του νερού για τους κατοίκους του χωριού, που
αναπόφευκτα οδηγούν και στον αποκλεισμό κάθε άλλης προοπτικής ανάπτυξης που
εναλλακτικά θα μπορούσε να υλοποιηθεί, όπως αγροτουρισμός, κτηνοτροφία,
χειμερινά σπορ, νέες καλλιέργειες, κ.λ.π., δυνατότητες που ουδόλως έχουν μέχρι
προωθηθεί αρμοδίως.

 

     Καταλήγοντας, οι εκπρόσωποι των
προαναφερόμενων φορέων της Οξυάς  και
αφού κατέθεσαν σχετικό φάκελο με υπόμνημα, προτάσεις και στοιχεία, ζήτησαν από
τους συνομιλητές τους, να παρέμβουν κατ’ αρμοδιότητα, ώστε να σταματήσει κάθε
πρόοδος στην αδειοδοτική διαδικασία των προωθούμενων στο χωριό της Οξυάς ΜΥΗΕ,
τουλάχιστο μέχρι :

 

       α. Να προηγηθεί πλήρης διαβούλευση με
τους κατοίκους, όπως άλλωστε συμβαίνει σήμερα με όλες τις υπό έκδοση νέες
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για παρόμοια έργα.

 

       β. Να επανεξεταστεί, σύμφωνα με το νόμο,
η ισχύς των αδειών παραγωγής ενέργειας, που έχουν εκδοθεί από τη ΡΑΕ.

 

       γ.  Να ελεγχθεί και να επικαιροποιηθεί το
περιεχόμενο των αντίστοιχων περιβαλλοντικών μελετών καθώς και όλες οι
εκδοθείσες μέχρι σήμερα άδειες εκ μέρους αρμόδιων αρχών, φορέων και υπηρεσιών, προκειμένου
αυτές να εναρμονιστούν πλήρως με σύγχρονα δεδομένα αλλά και με όσα από την
οικεία νομοθεσία, ελληνική και ευρωπαϊκή, καθορίζονται.  

 

       δ. Να επανεξεταστεί το καθεστώς της χορήγησης «αδειών χρήσης νερού» σε
ιδιώτες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ιδιωτικοποίησης του φυσικού και
δημόσιου αγαθού του νερού. 

 

     Στα παραπάνω αιτήματα οι υπεύθυνοι του
Τμήματος Περιβάλλοντος του κυβερνώντος κόμματος εξέφρασαν την υποστήριξή τους
στην ανάγκη για αναθεώρηση – επανεξέταση των περιβαλλοντικών όρων των
σχεδιαζόμενων έργων καθώς και διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, στην εξέταση
του ζητήματος των σωρευτικών επιπτώσεων από τα διαδοχικά στην κοίτη του ποταμού
σχεδιαζόμενα ΜΥΗΕ, αλλά και στο ενδεχόμενο τροποποίησης του καθεστώτος χορήγησης
των «αδειών χρήσης νερού», ώστε να μην οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση του δημόσιου
και φυσικού αυτού αγαθού.  

 

       Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής
Υπουργός κος Τσιρώνης εξέφρασε κατ’ αρχή την άποψη πως κάθε ΜΥΗΕ θα πρέπει να
λειτουργεί στη βάση της αρχής  ότι «κάθε
νέα χρήση του νερού θα πρέπει να σέβεται τις ήδη υφιστάμενες», εντάσσοντας στις
«υφιστάμενες χρήσεις» και τις αρδευτικές ανάγκες για  κτήματα κατάντι των υδροληψιών των ίδιων ΜΥΗΕ,
που αρδεύονται σήμερα ή αρδεύονταν οποτεδήποτε κατά το παρελθόν από τα νερά που
σχεδιάζεται να εκτραπούν. Ο ίδιος υποσχέθηκε, ακόμα, πως θα διερευνήσει τα
ζητήματα που έθεσαν οι παριστάμενοι στη συνάντηση φορείς της Οξυάς
(Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος και Κίνηση «Εξόρμηση  για την προστασία του χωριού της Οξυάς»),
αναφορικά με την έλλειψη διαβούλευσης με τους κατοίκους του χωριού, τη μη
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και τους ισχυρισμούς για παραλείψεις,
παρατυπίες και ανακολουθίες στο περιεχόμενο των αντίστοιχων με τα σχεδιαζόμενα
ΜΥΗΕ περιβαλλοντικών μελετών καθώς και των εγκριτικών αυτών αποφάσεων, χαρακτηρίζοντας,
μάλιστα, όλα αυτά τα ζητήματα, εφόσον – όπως είπε – επαληθευθούν, «ως ιδιαίτερα
σοβαρά».

 

    Οι προσπάθειες των παραπάνω φορέων της
Οξυάς συνεχίζονται……

 

 ΚΙΝΗΣΗ «ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ της ΟΞΥΑΣ»

 

– ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΞΥΑΣ

«ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»