Σε
συνέχεια της αναληφθείσας πρωτοβουλίας του για ενημέρωση των συγχωριανών του,
μελών και μη του Συλλόγου,
ο
Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς απέστειλε και
επιστολή προς τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τις ενδιαφερόμενες εταιρίες
και συγκεκριμένα προς το Δήμο Μουζακίου
(υπόψη κου  Δημάρχου – Δημοτικού
Συμβουλίου), Τοπική Κοινότητα Οξυάς, ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ και
SENTRY TECHNOLOGY ETEB AE με την
οποία τους ενημέρωνε για τα αποτελέσματα της από 9 Νοεμβρίου 2014 ενημερωτικής
συνάντησης που διοργάνωσε στο χωριό της Οξυάς και στην οποία περιγράφονταν και
οι απόψεις και θέσεις του Συλλόγου για τα σχεδιαζόμενα έργα. Το κείμενο της
επιστολής αυτής, έχει ως εξής :

 «Σας
γνωρίζουμε ότι, σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου μας και στα πλαίσια της αποστολής του, όπως αυτή καθορίζεται από το
καταστατικό μας, οργανώσαμε, την 9 Νοεμβρίου 2014, ενημερωτική συνάντηση των
κατοίκων της Οξυάς σχετικά με τα μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια, που
σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στο χωριό μας (θέση «Μελίσσι» και «Κούρα», ισχύος
2,45 και 1,075 MW, αντίστοιχα).  

    Η παραπάνω συνάντηση κρίθηκε απαραίτητη από μέρους μας, λαμβανομένων
υπόψη αντίστοιχων αιτημάτων και αντιδράσεων συγχωριανών μας, που τελευταία και,
κυρίως, μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ηςΣεπτεμβρίου, όπου συζητήθηκε θέμα σχετικό με το μικρό υδροηλεκτρικό στη θέση
«Μελίσσι», και σχετικά δημοσιεύματα που ακολούθησαν, πληροφορήθηκαν για το
ζήτημα και τη μέχρι τότε πορεία των έργων.   

    Στην ίδια συνάντηση προσκληθήκατε (πλην της εταιρίας SENTRY TECHNOLOGY ETEB AE) να συμμετάσχετε και να συμβάλετε
στην ενημέρωση των κατοίκων, πλην όμως, δεν παραβρεθήκατε. Εκ μέρους μας
καταβλήθηκε προσπάθεια για μια αντικειμενική ενημέρωση των παραβρισκόμενων, με
βάση όσα στοιχεία διαθέτουμε, προκειμένου και η άποψη που θα σχηματιστεί απ’  αυτούς να είναι, επίσης, κατά το δυνατό
αντικειμενική, τα δε στοιχεία, που ο Σύλλογός μας παρουσίασε, έχουν δημοσιευθεί
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας (
www.oxyakarditsas.gr), ενώ έχει αναρτηθεί  και σχετικό videoστο διαδίκτυο.      

     Ως Σύλλογος πιστεύουμε,
γενικά, ότι για να γίνουν αποδεκτά και να αποδώσουν παρόμοιου είδους έργα
επιβάλλεται αυτά να γίνουν αποδεκτά από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες, για
το λόγο αυτό, δεν πρέπει να έρχονται αντιμέτωπες με τετελεσμένα γεγονότα, όπως
ήδη, με βάση τα  μέχρι σήμερα δεδομένα,
και οι ίδιοι οι κάτοικοι του χωριού μας εκτιμούν ότι επιχειρήθηκε. Δική μας
άποψη είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα και από
την πρώτη στιγμή για ανάλογου είδους επενδυτικές προθέσεις και τα πλεονεκτήματα
ή μειονεκτήματα αυτών, προκειμένου να μπορούν να σταθμίσουν θετικά και αρνητικά
στοιχεία και να συζητήσουν, όπου διαπιστώνονται προβλήματα, τις αντίστοιχες
λύσεις, ώστε, πριν την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας, να επιτυγχάνεται η
μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και να εξασφαλίζεται, έτσι, η ομαλή πορεία και η
θετική απόδοση του έργου, για όλους. Κατανοούμε πλήρως ότι, με τη σημερινή
διοικητική διαίρεση της χώρας και τη δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι
αποφάσεις για τα χωριά μας ανήκουν, τυπικά και ουσιαστικά, στους Δήμους και στα
αρμόδια όργανα αυτών, δε θεωρούμε, όμως, θεμιτό να αγνοούνται παντελώς οι
απόψεις των κατοίκων των χωριών μας ή, ενδεχομένως, και τα όποια νόμιμα και
διαχρονικά συμφέροντά τους. 

       Κατόπιν όλων των ανωτέρω, κρίνουμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψη σας τις
απόψεις του Συλλόγου μας για τα σχεδιαζόμενα στο χωριό μας μικρά υδροηλεκτρικά,όπως αυτές διαμορφώνονται μετά και από
διατυπωθείσες στη συνάντηση θέσεις συγχωριανών μας
, προκειμένου να
συνεκτιμηθούν, εφόσον κριθεί και από εσάς χρήσιμο ή αναγκαίο, για τις όποιες
μελλοντικές αποφάσεις ή ενέργειές σας, και οι οποίες έχουν, ειδικότερα, ως εξής
: 

                     – Πριν την έναρξη
οποιασδήποτε εργασίας υλοποίησης του έργου, πρέπει να προηγηθεί πλήρης και
υπεύθυνη ενημέρωση των κατοίκων, αν και εκτιμούμαι πως η ενημέρωση αυτή έπρεπε
να είχε υλοποιηθεί πριν τη χορήγηση από τη δημοτική αρχή οποιασδήποτε άδειας ή
θετικής γνωμοδότησης για το έργο.

                     – Είναι επιβεβλημένο να
ακουστεί, έστω και τώρα, η γνώμη και να εξεταστούν τυχόν ενστάσεις των Οξυωτών
αναφορικά με την υλοποίηση και τη λειτουργία του έργου και ιδιαίτερα επί των
αναμενόμενων προβλημάτων, που αυτοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, όπως για
παράδειγμα, η εκτροπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Μουζάκι – Αγία Τριάδα, που
σχεδιάζει η εταιρία, παρά την απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που προβλέπει διαφορετικά.

                     – Επιβάλλεται, επίσης, να
διαβεβαιωθεί υπεύθυνα και αρμοδίως ότι το έργο δε θα είναι επιβλαβές για την
υγεία τόσο των σημερινών κατοίκων του χωριού όσο και για τις μελλοντικές
γενιές.

                     – Να αποκλειστεί η
εγκατάσταση των Υποσταθμών (Υ/Σ) από κατοικημένες περιοχές και από σημεία γειτονικά
αυτών.  

                    – Να διασφαλιστεί ότι δε θα
σημειωθούν ή παρατηρηθούν στο μέλλον ανεπανόρθωτες ή δυσανάλογες των όποιων
ωφελημάτων περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

                    – Επιβάλλεται να
διασφαλιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό και με τις ανάλογες δεσμεύσεις τα
συμφέροντα του χωριού μας, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τα αντισταθμιστικά
οφέλη του έργου αλλά και από την υποχρέωση της εταιρίας για την υλοποίηση
ανταποδοτικών έργων, για τα οποία όμως, παρότι το έργο βρίσκεται σε τελική πριν
την έναρξη υλοποίησής του φάση, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία συζήτηση ή
διαπραγμάτευση μεταξύ αρμοδίων προσώπων ή φορέων. Και βέβαια, εκτιμούμε ότι για
τα έργα αυτά θα είναι ιδιαιτέρως
χρήσιμο να εκφράσουν άποψη και οι ίδιοι οι κάτοικοι του χωριού.

                   – Να εξασφαλιστεί πρόσβαση
και έλεγχος και μέσω άλλου φορέα – που θα τυγχάνει της αποδοχής και των
κατοίκων του χωριού – καθώς και συμπληρωματικών τεχνιτών μέσων, πέραν αυτών της
εταιρίας, στα στοιχεία του καταγραφικού εξοπλισμού, που προβλέπεται να
εγκατασταθεί στην υδροληψία του έργου για τη μέτρηση ή τον υπολογισμό των μεγεθών, που η απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων προβλέπει, όπως συνολική απορροή του ρέματος, οικολογική
παροχή, ποσότητα νερού που εκτρέπεται προς τον ΥΗΣ, κ.λ.π.. Το ίδιο να ισχύσει και σε ότι
αφορά  τα αέρια απόβλητα, τα επιτρεπόμενα
όρια θορύβου του ΥΗΣ και των εργοταξίων του έργου, κ.λ.π..

                   Να διασφαλιστεί πλήρως ότι τόσο κατά τη λειτουργία των σχεδιαζόμενων
μικρών υδροηλεκτρικών όσο και σε περίπτωση οποιασδήποτε ενδεχόμενης αλλαγής του
ιδιοκτησιακού, κ.λ.π., καθεστώτος των ενδιαφερόμενων εταιριών, ως κύριων του
έργου, αν και οποτεδήποτε αυτή ήθελε συμβεί, το νερό θα παραμείνει, σε κάθε
περίπτωση, δημόσιο, για το χωριό μας, αγαθό.
    

       Διευκρινίζουμε και πάλι, ότι όλα τα
παραπάνω αποτελούν, απλώς, απόψεις και θέσεις του Συλλόγου μας, τις οποίες
εκφράζουμε δημόσια, χωρίς, όμως, να αξιώνουμε από οποιονδήποτε αρμόδιο πρόσωπο
ή φορέα να τις κάνει αποδεκτές, αν και ο ίδιος δε θεωρεί τούτο χρήσιμο ή
αναγκαίο.»   

          

Ξεχωριστή επιστολή στην εταιρία SENTRY TECHNOLOGY ETEB AE, με αίτημα την ενημέρωση τον κατοίκων
για το σχεδιαζόμενο μικρό υδροηλεκτρικό στη θέση «Κούρα» Οξυάς.

 

 Τέλος, ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και
Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς απέστειλε και ξεχωριστή επιστολή στην εταιρία
SENTRY TECHNOLOGY ETEB AE, στο οποίο τόνιζε την έλλειψη
ενημέρωσης των Οξυωτών και για το σχεδιαζόμενο μικρό υδροηλεκτρικό στη θέση
«Κούρα» Οξυάς, για το οποίο ο αντίστοιχος υποσταθμός (1,075
MW) σχεδιάζεται να κατασκευαστεί μεταξύ των οικισμών «Παλαιάμπελα» και
«Σούλα».
Το κείμενο της συγκεκριμένης επιστολής έχει ως εξής : 

«Σε συνέχεια της με αριθμό
64/21-11-2014 επιστολής μας και αφού λάβαμε υπόψη και αντίστοιχα αιτήματα αλλά
και ανησυχίες συγχωριανών μας, καθώς και ερωτήματα αυτών, στα οποία αδυνατούμε
οι ίδιοι να απαντήσουμε και να λάβουμε θέση, σας γνωρίζουμε πως κρίνουμε
χρήσιμη μια αναλυτική εκ μέρους σας ενημέρωση των κατοίκων του χωριού μας
σχετικά με το σχεδιαζόμενο υδροηλεκτρικό στη θέση «Κούρα» Οξυάς.

      Εφόσον συμφωνείτε σχετικά, χρήσιμο θα ήταν η εν λόγω ενημέρωση να
υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και πριν από οποιαδήποτε πρόοδο στη διαδικασία
υλοποίησης του έργου, ενώ σας γνωρίζουμε και ότι, ως Σύλλογος, προτιθέμεθα, αν
και από εσάς είναι επιθυμητό, να συνδράμουμε σε ότι σχετικό εκ μέρους σας μας
ζητηθεί.»

 

                                                   Από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου