Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς,
παρακολουθώντας, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, την εξέλιξη της αδειοδοτικής
διαδικασίας για τα σχεδιαζόμενα στο χωριό της Οξυάς «μικρά» υδροηλεκτρικά στις
θέσεις «Κούρα» και «Μελίσσι», η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και έχοντας
υπόψη του την έκδοση άδειας για ένα ακόμη όμοιο υδροηλεκτρικό στη θέση «Καρυά»
του χωριού μας, μετά από μελέτη όσων στοιχείων κατάφερε να συγκεντρώσει και
σχετική συζήτηση, αποφάσισε σε τακτική συνεδρίασή του την 3-6-2015, με πλήρες
αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη του Συλλόγου και στο μέλλον του χωριού της
Οξυάς, να προβεί στις παρακάτω ενέργειες, τις οποίες και δημοσιοποιεί για την
ενημέρωση των μελών αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου :

         1. Να αποστείλει επιστολή στον αρμόδιο
Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, ζητώντας του να παρέμβει σύμφωνα με όσα από το νόμο
ορίζονται, προκειμένου να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία των Φακέλων του κάθε έργου
και να διαπιστωθεί το σύννομο των ενεργειών και αποφάσεων όσων Φορέων και
Υπηρεσιών έχουν μέχρι σήμερα εμπλακεί. Στην επιστολή, και αφού λήφθηκαν υπόψη
αντίστοιχα στοιχεία από τους Φακέλους των συγκεκριμένων έργων, επισημάνθηκαν
κυρίως :

              
Η μη εναρμόνιση με την κοινοτική Οδηγία 2000 για τα Νερά και η μη εκπόνηση
ακόμα των αναγκαίων διαχειριστικών μελετών για την απόδοση των ρεμάτων και
ποταμών της περιοχής μας, στοιχείων βασικών για εγκατάσταση ή μη παρόμοιων
έργων.

             • Η έλλειψη μελετών εκτίμησης των
σωρευτικών και αθροιστικών επιπτώσεων των πολλών σε άθροισμα υδροηλεκτρικών
έργων στο χωριό της Οξυάς αλλά και στην περιοχή, γενικότερα, που επιφέρουν μη
αναστρέψιμες αλλοιώσεις στο οικοσύστημα και στον υδρολογικό κύκλο.

            
Η χαμηλή υψομετρική διαφορά μεταξύ σημείου υδροληψίας και Σταθμού παραγωγής του
υδροηλεκτρικού «Μελίσσι» (όχι μεγαλύτερη από 120 μέτρα), η οποία κατά πολλούς,
δεν επιτρέπει τη λειτουργία του έργου και την παραγωγή ενέργειας, καθιστώντας,
ως εκ τούτου, άσκοπη και την κατασκευή του αλλά και τις επιπτώσεις της.

            • Η
απουσία μέχρι σήμερα κάθε είδους διαβούλευσης με τους κατοίκους του χωριού, οι
οποίοι παραμένουν χωρίς τη στοιχειώδη, έστω, υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση και
χωρίς να έχουν εκφραστεί σχετικά.

           • Ο διαφαινόμενος περιορισμός ή και
αποκλεισμός της χρήσης του δημόσιου αγαθού του νερού, τα «δικαιώματα» του οποίου
παραχωρούνται ξεκάθαρα σε ιδιώτες, μέσω των «αδειών χρήσης» νερού, που η
πολιτεία τους χορηγεί.

           • Η χρήση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
απαραίτητη αδειοδότηση, στοιχείων υδρολογικών από άλλες περιοχές (π.χ. Μεσοχώρα
Τρικάλων) ή πολύ παλαιότερων ετών (π.χ. 1976, κλ.π.), τα οποία, όπως είναι
λογικό, δεν ανταποκρίνονται σε καμία σημερινή πραγματικότητα, όπως αυτή έχει
διαμορφωθεί στην περιοχή μας.

           
Το γεγονός ότι συνεχίστηκε και συνεχίζεται κανονικά η αδειοδοτική διαδικασία
των προαναφερόμενων έργων, παρότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριάντα
μηνών από την έκδοση των αντίστοιχων αδειών, μετά την πάροδο του οποίου και
όπως ο νόμος ορίζει, οι άδειες αυτές παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, και
υφίσταται υποχρέωση ανάκλησής τους από την αρμόδια Αρχή.

           
Η αυτοματοποιημένη λειτουργία των σχεδιαζόμενων έργων και, ως εκ τούτου, η
ανυπαρξία θέσεων εργασίας, παρά τις αντίστοιχες εξαγγελίες.

           
Το γεγονός ότι οι ίδιες οι περιβαλλοντικές μελέτες των συγκεκριμένων έργων
αποδέχονται αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής καθώς και στη
χλωρίδα και την πανίδα του ποταμού αλλά τις βαφτίζουν ως «μη σημαντικές».

           
Ο εκμηδενισμός στην πράξη των οποιωνδήποτε αντισταθμιστικών ωφελημάτων και των
ανταποδοτικών έργων για τη τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι όλοι
οι καταναλωτές επιβαρυνόμαστε το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας παρόμοιων
έργων (ΑΠΕ), με ειδικά και υψηλά τέλη, που μας επιβάλλονται μέσω των
λογαριασμών της ΔΕΗ (βλ. ΕΤΜΕΑΡ, κ.λ.π.).

           
Το χαμηλό ύψος της φερόμενης ως αναγκαίας οικολογικής παροχής (91 l/sec), που,
ακόμα και αν τηρηθεί, δεν εξασφαλίζει, σύμφωνα και με τη γνώμη κατοίκων του
χωριού, την ύπαρξη νερού στην κοίτη του ποταμού.

           
Οι γενικές, μόνο, και χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση αναφορές για δήθεν μη
επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων από τη λειτουργία των Σταθμών παραγωγής του
ηλεκτρικού ρεύματος – που σχεδιάζονται εντός ή πολύ κοντά σε κατοικημένες
περιοχές – καθώς και από το εναέριο δίκτυο μεταφοράς του, παρά την αντίθετη
περί τούτου γνώμη σημαντικής μερίδας ειδικών επιστημόνων.

       2. Να αποστείλει επιστολή στο Δήμαρχο
Μουζακίου και στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του ίδιου Δήμου, από τους
οποίους ζητά να λάβουν υπόψη τους όλα τα παραπάνω στοιχεία και να συμπεριλάβουν
ΑΜΕΣΑ ως θέμα Ημερήσιας Διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα των
σχεδιαζόμενων στο χωριό της Οξυάς «μικρών» υδροηλεκτρικών, προκειμένου:

            – Αφού αναλυθούν λεπτομερώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τα στοιχεία
των αντίστοιχων Φακέλων και αφού κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του και ο
Σύλλογός μας ή και όποιος άλλος συγχωριανός μας επιθυμεί, να συζητηθεί η λήψη
απόφασης με αίτημα την αναστολή αρμοδίως κάθε διαδικασίας αδειοδότησης των
συγκεκριμένων έργων.

 

          – Ακολουθήσει αρμοδίως για τα ίδια έργα υπεύθυνη, πλήρης,
εμπεριστατωμένη και πολύπλευρη ενημέρωση των κατοίκων του χωριού μας, σε χρόνο
που θα επιτρέπει τη μαζική συμμετοχή τους, και να κληθούν αυτοί να εκφράσουν
γνώμη, κατά τα από το νόμο προβλεπόμενα («λαϊκή συνέλευση», κ.λ.π.). Στην
ενημέρωση να συμμετάσχουν αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου ή της αδειοδοτούσας
αρχής, οι οποίοι να αναλύσουν τα τεχνικά στοιχεία κάθε έργου, ώστε να διαφανούν
και οι επιπτώσεις – συγκρούσεις αυτών με άλλες χρήσεις της γης ή του νερού και
την τοπική οικονομία (αγροτοκτηνοτροφία, τουρισμός, κ.λ.π.).

 

           
Με την ίδια επιστολή ζητήθηκε ακόμα να αποτελέσουν αντικείμενο της ίδιας
Ημερήσιας Διάταξης και τα παρακάτω ζητήματα, για τα οποία ο Σύλλογος αιτήθηκε
και σχετική έγγραφη ενημέρωση :

           

                  α. Αν για τα προαναφερόμενα
έργα υπάρχει η από το νόμο προβλεπόμενη ενημέρωση εκ μέρους της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικά με την πρόοδό τους.             β. Αν για τις θετικές
γνωμοδοτήσεις, που το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε για τα συγκεκριμένα έργα,
ελήφθη υπόψη – για όσες εξ’ αυτών ήταν αναγκαίο – η παρέλευση των τριάντα μηνών
από την έκδοση των αντίστοιχων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (βλ.
αποφάσεις ΡΑΕ), μετά την πάροδο των οποίων και σύμφωνα με το νόμο οι άδειες
αυτές παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν.

             γ. Τι προβλέπουν για το χωριό της
Οξυάς τα ΣΧΟΑΠ του Δήμου και, ειδικότερα, αν σ’ αυτά προβλέπεται, παρά τη μη
ενημέρωση των συγχωριανών μας και τη μη εκφρασμένη σχετικά γνώμη τους, η
εγκατάσταση στο χωριό μικρών υδροηλεκτρικών.

             δ. Αν το ποτάμι του χωριού της
Οξυάς έχει συμπεριληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στα λεγόμενα «ύδατα
αναψυχής», που προορίζονται για τουριστική ανάδειξη και σε αρνητική περίπτωση
ζητήθηκε αυτό να γίνει άμεσα και αρμοδίως απαιτητό.

    Τέλος, να αναφερθεί ότι το κείμενο της
επιστολής προς τον Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, με τις θέσεις που σ’ αυτή
διατυπώνονται, υποστηρίζεται και από το «Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την
προστασία των Αγράφων» (diktyoagrafa@gmail.com), το οποίο απαρτίζουν οι Φορείς
: Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ), Κυνηγετικός Σύλλογος
Καρδίτσας, Οικόσφαιρα «Κίνηση για το Περιβάλλον, τον Άνθρωπο και την Ποιότητα
ζωής», Σύλλογος Δασολόγων Καρδίτσας, Σπηλαιολογικός Όμιλος Καρδίτσας (ΣΟΚ),
Σκοπευτικός Όμιλος Καρδίτσας, Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαράντου, Μορφωτικός και
Εξωραϊστικός Σύλλογος Νεράιδας, Πολιτιστικός Σύλλογος Καροπλεσίου, Πολιτιστικός
Σύλλογος Σαρανταπόπρου, Πολιτιστικός Σύλλογος Μολόχας, Λαογραφικός
Αρχαιολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς, Κίνηση Πολιτών Καρδίτσας, Πολίτες
Καρδίτσας.

Το Διοικητικό
Συμβούλιο του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς