Σε ενημέρωση σχετικά για τα σχεδιαζόμενα έργα εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στο χωριό από ιδιωτικές εταιρίες, προχώρησε την περασμένη Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014, ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού. Την ενημέρωση παρακολούθησαν αρκετοί Οξυώτες κάτοικοι του χωριού αλλά και γειτονικών περιοχών, καθώς και από την Αθήνα, που ήρθαν στο χωριό ειδικά για το συγκεκριμένο σκοπό.
Κατά την ενημέρωση, στην οποία προσκλήθηκαν να παραβρεθούν αλλά και να συμβάλουν και εκπρόσωπος της ενδιαφερόμενης εταιρίας, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Οξυάς καθώς και ο Δήμαρχος Μουζακίου πλην όμως δεν παραβρέθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έκανε, αρχικά, περιγραφή του υπό ίδρυση μικρού υδροηλεκτρικού στη θέση «Μελίσσι» του οικισμού «Δάφνη» Οξυάς, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί αρμοδίως απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών έργων καθώς και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου για «κατ’ αρχή έγκριση τομής στο δρόμο Μουζάκι – Αγία τριάδα Οξυάς», όπου πρόκειται να εγκιβωτιστεί τμήμα των αγωγών της εταιρίας, για τη μεταφορά του νερού. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία για το ιστορικό και τη μέχρι σήμερα πορεία του συγκεκριμένου έργου, τα διαφαινόμενα μειονεκτήματά του αλλά και τα προσδοκώμενα οφέλη για το χωριό από την υλοποίησή του. Αναγνώσθηκε επιστολή της ενδιαφερόμενης εταιρίας και εκτέθηκαν αναλυτικά και με σαφήνεια και οι απόψεις και θέσεις του Συλλόγου, από τον οποίο αποσαφηνίστηκε πως δεν εναντιώνεται στην υλοποίηση του έργου αλλά τονίστηκε πως θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ότι αφορά τυχόν κινδύνους για την υγεία κατοίκων του χωριού τόσο κατά το στάδιο κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, να διασφαλιστούν στο μέγιστο βαθμό και με τις ανάλογες δεσμεύσεις τα συμφέροντα του χωριού, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τα αντισταθμιστικά οφέλη αλλά και από την υποχρέωση της εταιρίας για την υλοποίηση ανταποδοτικών έργων, να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των κατοίκων κατά το στάδιο κατασκευής του έργου, να διασφαλιστεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων (οικολογική παροχή, ιχθυοπανίδα, θόρυβος, απόβλητα, κ.λ.π.) από την εταιρία, η άρδευση των δικαιούμενων αγρών, κ.λ.π..
Ακούστηκαν, επίσης, και απαντήθηκαν κατά το δυνατό διάφορα ερωτήματα από τους παραβρισκόμενους, και καταγράφηκαν, προκειμένου να διαβιβασθούν στην ενδιαφερόμενη εταιρία αλλά και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή, και αιτήματα αυτών, όπως εκείνο κατοίκων από τον οικισμό «Βαένια» Οξυάς για εξέταση της δυνατότητας αλλαγής της τοποθεσίας κατασκευής και λειτουργίας του υδροηλεκτρικού σταθμού, ώστε, για μεγαλύτερη ασφάλεια της υγείας τους, αυτός να βρίσκεται εντελώς εκτός κατοικημένων περιοχών.
Ακολούθησε αναφορά και σε άλλα παρόμοια έργα στο χωριό, με σκοπό την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (νερό, αέρας) της περιοχής. Συγκεκριμένα αναφορά έγινε για το μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 1,075MW, στο ρέμα «Κούρα» Οξυάς, καθώς και για το αιολικό πάρκο στη θέση «αέρας – αφεντικό», για το οποίο η κατασκευή, ως συνοδό αυτού έργου, του υποσταθμού συγκέντρωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας τοποθετείται εντός των ορίων του χωριού της Οξυάς και συγκεκριμένα στη θέση «Διάσελο – Προφήτης Ηλίας».

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου της Οξυάς, αφού διευκρινίστηκαν και οι λόγοι που καθιστούσαν αναγκαία την ενημέρωση εκ μέρους του των Οξυωτών για τα συγκεκριμένα έργα, τονίστηκε και η ανάγκη να δοθεί σ’ αυτούς η δυνατότητα να ακουστούν και να διατυπώσουν τη γνώμη τους τόσο για τα προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν όσο και για τα δικαιούμενα για το χωριό αντισταθμιστικά οφέλη και ανταποδοτικά έργα. Σχετικά, επισημάνθηκε η διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή κάθε δυνατής συμβολής και για μια ανάλογη ενημέρωση στο μέλλον, με τη συμμετοχή της εταιρίας καθώς και άλλων αρμόδιων προσώπων και φορέων και με πρωτοβουλία οποιουδήποτε ήθελε ζητηθεί.

Τέλος, με το πέρας της ενημέρωσης, έκδηλη ήταν σε όλους τους παραβρισκόμενους η ικανοποίηση για την πρωτοβουλία του Συλλόγου, χωρίς να λείπει, ωστόσο, και ο προβληματισμός ορισμένων απ’ αυτούς για την απουσία αντίστοιχης ενημέρωσης μέχρι σήμερα.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου