Ανοιχτό διαγωνισμό έχει προκηρύξει ο Δήμος
Μουζακίου, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του, για την ανάθεση  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Δ.
ΟΞΥΑΣ»
με προϋπολογισμό 56.700,00 € (ΕΥΡΩ). Το έργο
αφορά εργασίες οδοποιίας, προϋπολογισμού 46.859,50 € (ΕΥΡΩ)
ενώ για το υπόλοιπο χρηματικό ποσό δε διευκρινίζεται σχετικά (παράκληση προς
τους αρμοδίους για σχετική ενημέρωση).

Παραθέτουμε παρακάτω τη σχετική
διακήρυξη, όπως ακριβώς έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου :

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΡΓΟΥ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Δ. ΟΞΥΑΣ

 

Τετάρτη, 09 Ιούνιος 2010 07:06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι   07-06-2010

Αριθμ. Πρωτ.:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Δ. ΟΞΥΑΣ»
με προϋπολογισμό 56.700,00 € (ΕΥΡΩ). Το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με
προϋπολογισμό 46.859,50 € (ΕΥΡΩ)
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) . 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από
την έδρα του Δήμου Μουζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 24/06/10 ημέρα
Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
24453/50135, FAX επικοινωνίας 24453/50130, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία
κ. Αναστ. Μπλέτσα και κα Ελέν. Κωνσταντάκη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/06/10, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, του άρθρου 7
του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί
διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι  ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ
, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί
διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, καθώς
και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης Δ 17α/04/50/ΦΝ430 της
02/11/01 των αντίστοιχων κατηγοριών.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 937,19
€ (ΕΥΡΩ
). και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ του
Δήμου. 

Προκαταβολή δεν θα
χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον
Δήμο Μουζακίου .

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Κωτσός