ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ – ΕΔΡΑ

   Ο ιδρυθείς με την από 18/17-2-95 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός, Αρχαιολογικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Μοναστηρίου Οξυάς  “Η Αγία Τριάδα”»,  με έδρα το Μοναστήρι Οξυάς, μετονομάζεται σε «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΞΥΑΣ “ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ”», με έδρα ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΟΞΥΑΣ, μη δυνατής της οποιασδήποτε μεταφοράς της έδρας αυτής. Με τη νέα του επωνυμία ο Σύλλογος υπεισέρχεται σε όλα τα μέχρι σήμερα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τις δραστηριότητές του, με τη χρήση της προηγούμενης ονομασίας του.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

 • Η συγκέντρωση, διαφύλαξη, μελέτη και παρουσίαση του Λαογραφικού Αρχαιο­λογικού και ιστορικού υλικού της περιοχής Οξυάς και γενικότερα του Ελλαδικού xώρου.
 • Η Ίδρυση Αρχαιολογικού Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου στην έδρα του Συλλόγου με σκοπό την συλλογή και την παρουσίαση των αντικειμένων λαϊκής τέχνης των αρxαιoλoγικών, ιστορικών, κ.λ.π. ευρημάτων.
 • Η ανύψωση της πνευματικής και πολιτιστικής στάθμης στην περιοχή, με εκθέ­σεις, διαλέξεις, ανακοινώσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Η συντήρηση και αναβίωση της παραδοσιακής τέχνης και τεχνικής.
 • Η καλλιέργεια και η διάδοση των παραδοσιακών χορών,  ηθών και εθίμων της περιοχής.
 • Η προώθηση ενός αυτόνομου αποκεντρωμένου ελεύθερου, αδέσμευτου και μη πολιτικοποιημένου πολιτιστικού κινήματος.
 • Η συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν το πολιτιστικό κίνημα του Νομού και της Ελλάδας.
 • Η προβολή και προώθηση του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής μας σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο, με τη χρήση και αξιοποίηση κάθε δυνατού σύγχρονου νόμιμου μέσου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και αξιοποίησης ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (internet).
 • Η ανάπτυξη και η διάδοση των ιδεών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της  ειρήνης και της εθνικής ανεξαρτησίας.
 • Η συμβολή στην έρευνα στην προώθηση και διεκδίκηση της λύσης των τοπικών προβλημάτων.
 • Η έκδοση πληροφοριακού εντύπου (εφημερίδας), σύμφωνα με όσα σε επόμενο ειδικό άρθρο του παρόντος καθορίζονται.
 • Η παροχή ηθικής, υλικής, οικονομικής και κάθε άλλης δυνατής  βοήθειας σε αναξιοπαθούντες.
 • Η προστασία και η ανάδειξη του ιστορικού μοναστηριού της Αγίας Τριάδας Οξυάς.
 • Κάθε ενέργεια νόμιμη που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική που γράφει περιφερειακά με κεφαλαία γράμματα : ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΞΥΑΣ «ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»  και  μέσα στον κύκλο εικονιζόμενη την Αγία Τριάδα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΜΕΛΩΝ

      Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης. Η εγγραφή νέου μέλους γίνεται με γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο, ευρισκόμενο σε απαρτία, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία για την έγκριση ή μη της αίτησης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική, έκτακτη ή ειδική) και αν κάποιο μέλος αυτής έχει αντίθετη άποψη, αυτή τίθεται υπόψη της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, η οποία και αποφασίζει. Σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση μπορεί να προσφύγει και όποιος υποβάλει αίτηση εγγραφής και αυτή απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Ως ημερομηνία εγγραφής του νέου μέλους λαμβάνεται αυτή της έγκρισης της σχετικής αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο και προσφυγής του ενδιαφερόμενου σε Γενική Συνέλευση, που κάνει δεκτή την αίτησή του, ως ημερομηνία εγγραφής λαμβάνεται αυτή της κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Από την ημερομηνία εγγραφής του το νέο μέλος θεωρείται κανονικό μέλος του Συλλόγου, απαιτείται, όμως, να παρέλθει τρίμηνο χρονικό διάστημα για να ασκηθεί το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων καθώς και του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», όπως και σε επόμενο σχετικό άρθρο αναφέρεται. Μετά την έγκριση της εγγραφής του το νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο των αντίστοιχων συνδρομών.  Η αίτηση εγγραφής μέλους είναι δυνατό να υποβάλλεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ. αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.λ.π.).

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΒΟΛΕΣ  ΜΕΛΩΝ

   Αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους είναι δυνατή μετά από  αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

   Αποβολή μέλους γίνεται με απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, όταν το μέλος ενεργεί αντίθετα με τους σκοπούς και τις αρχές του Συλλόγου, καθίσταται ανενεργό (κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου) ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο τις προσπάθειες για την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Μέλος που αποχώρησε με τη θέλησή του μπορεί να επανεγγραφεί εφαρμοζόμενης εξ’ αρχής της διαδικασίας για την εγγραφή νέου μέλους. Το μέλος που έχει αποβληθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης γίνεται δεκτό επίσης με τη διαδικασία της εγγραφής νέου μέλους και αφού εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους διαγράφτηκε.

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη είναι ίσα μεταξύ τους. Υποχρεούνται να αποδέχονται το καταστατικό του Συλλόγου, να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητές του, να αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα και να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογο. Έχουν δικαίωμα, μόνο εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα, τουλάχιστο μέχρι και το τελευταίο ημερολογιακό έτος που έχει παρέλθει, να παίρνουν μέρος στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενημερώνονται για κάθε ζήτημα που αφορά το Σύλλογο και να συμμετέχουν γενικά σε κάθε διαδικασία που αφορά τη λειτουργία του. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μετά παρέλευση τριών μηνών από την εγγραφή τους, για την οποία ισχύουν τα καθοριζόμενα από το σχετικό άρθρο του παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΟΡΟΙ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

   Οι  πόροι του Συλλόγου προέρχονται από τις τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών, τα οικονομικά οφέλη από γιορτές, διοργάνωση εκδηλώσεων, λαχειοφόρους, δωρεές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις του Δήμου ή του Δημοσίου καθώς και διαφόρων Οργανώσεων Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, κ.λ.π.. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια συνδρομή δέκα (10) Ευρώ. Η συνδρομή αυτή είναι δυνατό να αυξομειώνεται  με εισήγηση Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει και για κάθε άλλο ζήτημα αναφορικά με τις συνδρομές των μελών, επίσης μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συνδρομή και κάθε είδους χρηματικές ενισχύσεις εισπράττονται με από-­ δείξεις. Κάθε μέλος που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο στερείται του δικαιώμα­τος ψήφου καθώς και να εκλέγει ή  να εκλέγεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί βιβλίο δωρητών.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

   Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Διοικητικό  Συμβούλιο (ΔΣ) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).

ΑΡΘΡΟ  9

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά το Σύλλογο. Εκλέγει όλα τα όργανα και ελέγχει τη δραστηριότητά τους. Αποφασίζει οριστικά για ενστάσεις ή προσφυγές που αφορούν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση ή μη εγγραφής νέων μελών ή επανεγγραφής παλαιών, για διαγραφές, τροποποιήσεις του Καταστατικού, κ.λ.π.. Σε κάθε Γενική Συνέλευση καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου, μόνο όμως τα οικονομικά τακτοποιημένα τουλάχιστο μέχρι και το τελευταίο πριν απ’ αυτή ημερολογιακό έτος, έχουν δικαίωμα ψήφου και υπολογίζονται για την απαρτία και την πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων. Οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης αλλά όχι αργότερα από την έναρξη των εργασιών αυτής.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές, έκτακτες και ειδικές. Στην αρχή κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγεται τριμελές Προεδρείο από τα μέλη της συνέλευσης (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος – Γραμματέας). Η πρόσκληση των μελών γίνεται υποχρεωτικά με ανακοίνωση σε μία τοπική εφημερίδα της Καρδίτσας ή με έγγραφη σχετική ειδοποίηση προς τα μέλη, ενώ είναι δυνατό, επιπλέον, να χρησιμοποιηθεί και κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας. Στην ανακοίνωση ή την πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ο τόπος και ο χρόνος της συγκέντρωσης καθώς και αν η Γενική Συνέλευση είναι τακτική, έκτακτη, επαναληπτική ή ειδική. Για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις η ειδοποίηση αποστέλλεται τουλάχιστο δύο ημέρες πριν.

   Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο,  το μήνα Αύγουστο. Σ’ αυτή γίνεται ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα που πέρασε και καταρτίζεται ο νέος προγραμματισμός. Πριν την ημερήσια διάταξη προηγείται ενημέρωση από τα υπεύθυνα όργανα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αμελήσει να συγκαλέσει, μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, τότε είναι δυνατό αυτή να  συγκληθεί εντός του επόμενου μήνα, με βάση την παραπάνω καθοριζόμενη διαδικασία, με πρωτοβουλία οποιουδήποτε αριθμού οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάτα­ξης της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται με αυτό τον τρόπο είναι η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράλειψή του να συγκαλέσει την προβλεπόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, δυναμένης της Γενικής Συνέλευσης να προβεί σε ανάκληση όλων ή συγκεκριμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται σε λογοδοσία για τα πεπραγμένα τους έτους.  Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει το πόρισμα που υποβάλλει η εξελεγκτική επιτροπή όπως τον προϋπολογισμό και απολογισμό.

   Έκτακτη  Γενική Συνέλευση συγκαλείται:
       α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για  αντιμετώ­πιση σοβαρού προβλήματος.

       β. Όταν ζητηθεί από το 1/3 των μελών του Συλλόγου που είναι τακτοποιημένα οικονομικά με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα αναγράφονται τα θέματα ημε­ρήσιας διάταξης. Σ’  αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί, η Συνέλευση συνέρχεται, εφαρμοζόμενης πάντα της προβλεπόμενης διαδικασίας, με φροντίδα ενός η πε­ρισσοτέρων από τους αιτούντες και με ευθύνη δική τους, στη Συνέλευση δε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να λογοδοτήσει.

Σε περίπτωση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυτή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 50% συν ένα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Γενική Συνέλευση σε οκτώ (8) ημέρες με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εφόσον και η επαναληπτική δεν έχει απαρτία, συγκαλείται σε ένα μήνα νέα Γενική Συνέλευση, η οποία έχει απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

   Η ειδική Γενική Συνέλευση συγκαλείται για λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Κα­ταστατικού, διάλυση του Συλλόγου, προσχώρηση ή αποχώρηση σε ή από ανώτερα όργανα.Στη Συνέλευση αυτή απαιτείται η παρουσία των 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ενώ για τη λήψη απ’  αυτή αποφάσεων απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ  10

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  ΣΕ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αφορά σε εκλογές οποιουδήποτε οργάνου,  αντιπρο­σώπων σε τριτοβάθμιες οργανώσεις, σε θέματα εμπιστοσύνης (μομφή) και σε προσχώρηση ή αποχώρηση από ή σε ανώτερα όργανα είναι έγκυρη μόνο αν διεξάγεται μυστικά. Οποιαδήποτε άλλη ψηφοφορία γίνεται με ανάτα­ση χεριού, δυναμένης όμως της κάθε είδους Γενικής Συνέλευσης να αποφασίζει και με μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε ζήτημα, αν το απαιτεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων γράφονται συνοπτικά, με ευθύνη της Γραμματείας του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τα μέλη του προεδρείου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σύλλογο διοικεί επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ),  που εκλέγεται κάθε διετία, το μήνα Αύγουστο και αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και ειδικούς συμβούλους καθώς και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκεντρώνεται, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες,  με πρωτοβουλία του πρώτου σε ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και ειδικούς συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για κάθε ζημιά ή πράξη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη  πλειοψηφία.  Παραιτηθέντα ή ανακληθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από τα πρώτα στη σειρά του πίνακα των αναπληρωματικών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα αναπληρωματικά εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα σε σχετικό άρθρο του παρόντος. Οι κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση  ισοψηφίας, αποφασίζει ο κλήρος.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέ­δρου και του Γραμματέα, που γίνεται εγγράφως, προφορικά ή τηλεφωνικά, στην οποία αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης. Αν ο Πρόεδρος παραλείπει να συγκαλέσει τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αυτή τρία (3) από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει ότι υπάρχει λόγος ή αν το ζητήσουν το 1/3, του­λάχιστο, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους, στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που επιθυμούν να συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστο τέσσερα (4) από τα μέλη του, εκ των οποίων το ένα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος – εκτός και αν ο ίδιος δηλώνει κώλυμα. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μετά από συζήτηση. Αν υπάρχει πάλι ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  που απουσίαζαν ή διαφώνησαν σε συζήτηση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης αυτού, δεν ευθύνονται για τις αντίστοιχες αποφάσεις και η απουσία ή διαφωνία καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα και σύμφωνα με το Καταστατικό το Σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία  του και  παίρνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία και την προστασία των συμφερόντων του. Καλεί τα μέλη του Συλλόγου στις Γενικές Συνελεύσεις, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εφαρμόζει το καταστατικό. Μπορεί, αν χρειασθεί, να συστήνει με απόφασή του ανοιχτές επιτροπές μελέτης προβλημάτων πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής μας ή γενικότερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μέλη των επιτροπών αυτών μπορεί να είναι μέλη του Συλλόγου ή άλλες προσωπικότητες της περιοχής.

 

ΑΡΘΡΟ  14

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις του. Αν απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του ή από πέντε (5) συνολικά εντός του ίδιου χρόνου (υπολογιζόμενου ημερολογιακά από την πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου) ή αδιαφορεί και δε συμμετέχει στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, παραπέμπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με το ερώτημα της αντικατάστασής του από τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό. Περίπτωση σύγκλισης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για το θέμα αυτό, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, δεν αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ  15

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ-ΘΑΝΑΤΟΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο και  αποφασίζει σχετικά, σε περίπτωση δε αποδοχής της παραίτησης αυτής τη θέση του παραιτηθέντος μέλους καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά ανα­πληρωματικός. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση τυχόν θανάτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή αποβολής της ιδιότητας αυτής για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία. Αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτείται, πεθαίνει ή αντικαθίσταται για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κατέχει και κάποιο από τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε για την κατάληψη του αξιώματος αυτού γίνεται μυστική ψηφοφορία μεταξύ των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις παραίτησης, θανάτου ή αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο και έλλειψης αναπληρωματικών για κατάληψη των αντίστοιχων θέσεων, η διοίκηση του Συλλόγου λειτουργεί και ασκείται κανονικά από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και τη λήξη της θητείας του, εφόσον με τον αριθμό των εναπομεινάντων κάθε φορά μελών εξασφαλίζεται η απαιτούμενη από τον παρόντα Κανονισμό απαρτία για τη λήψη αποφάσεων, σε αντίθετη δε περίπτωση γίνονται εκλογές.

ΑΡΘΡΟ 16

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Ο Πρόεδρος συγκαλεί με τον Γραμματέα τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – των οποίων την ημερήσια διάταξη καταρτίζουν από κοινού – διευθύνει τις συ­νεδριάσεις του, θέτει  τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων και εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε Δικαστική ή Διοικητική αρχή καθώς και σε τρίτους. Φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού, υπογράφει με τον Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής καθώς και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσει με τον Γραμματέα το διοικητικό απολογισμό και από κοινού με το Γραμματέα και τον Ταμία τον οικονομικό απολογισμό του έτους που έληξε και τον οικονομικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Έχει το δικαίωμα να ελέγχει το Ταμείο και οφείλει να γνωστοποιεί στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και να λογοδοτεί για την κατάσταση του Συλλόγου. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο, αναπληρώ­νει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 17

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Γραμματέας διευθύνει την υπηρεσία των Γραφείων, τηρεί τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφία και τηρεί τα παρακάτω βιβλία για το Σύλλογο :

– Μητρώο μελών του Συλλόγου
– Βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.
– Βιβλίο πρακτικών του ΔΣ
– Πρωτόκολλο και
– Βιβλίο επίπλων υλι­κού, περιουσίας κ.λ.π.

   Επίσης ο Γραμματέας συγκαλεί με τον Πρόεδρο τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και κα­ταρτίζει μ’ αυτόν και τα λοιπά παρόντα μέλη τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποδεικνύεται από τον ίδιο με δική του ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Τηρεί βιβλίο ταμείου (εισόδων και εξόδων) για το Σύλλογο καθώς και διπλότυπες απο­δείξεις. Με διπλότυπες αποδείξεις, που φέρουν την υπογραφή του και τη σφραγίδα του Συλλόγου, εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές των μελών. Κάθε άλλο έσοδο του Συλλόγου εισπράττεται με γραμμάτια εισπράξεων προσυπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο. Ενεργεί κάθε πληρωμή, ύστερα από την έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο, με εντάλματα τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα. Καταθέτει τις εισπράξεις του Συλλόγου σε μία από τις Ελληνικές Τράπεζες και μπορεί να κρατά στα χέρια του χρηματικό ποσό μέχρι τριακόσια (300) Ευρώ για τις επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου. Το χρηματικό αυτό ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποσύρει μέρος ή και ολόκληρο το ποσό με έγγραφο που υπο­γράφεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τον ίδιο. Τηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους τα δικαιολογητικά  εισπράξεων και πληρωμών. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία στη διαχείριση. Συντάσσει με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τον οικονομικό απολογισμό του έτους που έληξε και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, προκειμένου να υποβληθούν αυτοί στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για έγκριση. Τον ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  που υποδεικνύεται από τον ίδιο με δική του ευθύνη.

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία της είναι η ίδια, όπως του Διοικητικό Συμβουλίου. Τις εργασίες της διευθύνει ο Πρόεδρός της που εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίασή της. Συνεδριάζει όποτε παρίσταται ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου της ή με αίτηση  ενός ή και των δύο μελών της. Τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από τους ελέγχους που κάνει, καθώς επίσης και οι εκθέσεις που συντάσσει για τη Γενική Συνέλευση. Καθήκον της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ  20

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε άλλου οργάνου ή εκπροσώπου του Συλλόγου γίνονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, που τα μέλη της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση,  με ανάταση του χεριού. Καθήκον της εφορευτικής επιτροπής είναι αποκλειστικά η προετοιμασία  και διεξαγωγή των εκλογών και η διαλογή των ψήφων, ενώ τα μέλη αυτής απαγορεύεται να είναι υποψήφιοι για τα όργανα και τους εκπροσώπους του Συλλόγου. Ευθύνεται για την εξασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, τη διαπίστωση της ταυτότητας των ψηφοφόρων καθώς και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου γίνονται με μυστι­κή ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέτει από ένα (1) έως πέντε  (5) σταυρούς για την ανάδειξη των μελών του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα (1) έως δύο (2) σταυρούς για την ανάδειξη των μελών της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι να εκλεγούν στα όργανα εκπροσώπησης του Συλλόγου πρέπει  να καταθέσουν σχετική έγγραφη δήλωση για την υποψηφιότητά τους στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστο πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν τις εκλογές. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον μέχρι και την ημερομηνία αυτή, δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι θέσεις στα όργανα του Συλλόγου, τότε και μόνο τότε είναι δυνατή η εκδήλωση υποψηφιότητας και κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

Τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται και τυπώνονται τουλάχιστο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τις εκλογές και φυλάσσονται με ευθύνη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον, κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενα, υποβληθεί υποψηφιότητα και κατά την ημέρα των εκλογών, τα αντίστοιχα ονόματα υποψηφίων μπορεί να προστίθενται στα ψηφοδέλτια χειρόγραφα από την εφορευτική επιτροπή και ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

Αν, παρά τα παραπάνω, δε συμπληρώνεται ο απαραίτητος από το Καταστατικό αριθμός υποψηφίων για την κάλυψη των προβλεπόμενων από το Καταστατικό τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εκλογές γίνονται και ανακηρύσσεται Διοικητικό Συμβούλιο έστω και με μικρότερο από τον προβλεπόμενο αριθμό μελών, εφόσον με τον αριθμό αυτόν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη από τον παρόντα Κανονισμό απαρτία για τη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο (παραίτηση, θάνατος ή αντικατάσταση μέλους) πάψει να υπάρχει η προαναφερόμενη απαρτία, γίνονται και πάλι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ, ΟΝΟΜΑ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ  ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σύλλογος εκδίδει πληροφοριακό έντυπο (εφημερίδα) με σκοπό την προβολή του χωριού και των προβλημάτων του, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του, την καταγραφή και παρουσίαση ιστορικών στοιχείων γύρω απ’ αυτό, το έργο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου καθώς και όλων των Συλλόγων των απόδημων Οξυωτών. Το έντυπο δεν πρέπει να ανήκει σε κανένα πολιτικό ή παραταξιακό χώρο και οι υπεύθυνοι για την έκδοσή του οφείλουν να τηρούν στάση αμερόληπτη απέναντι σε πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις.

Στο έντυπο δημοσιεύονται ενυπόγραφα κείμενα και απόψεις οποιουδήποτε το επιθυμεί, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι πολιτικο – κομματικού ή οποιουδήποτε παραταξιακού περιεχομένου και δεν περιέχουν ύβρεις.

Το όνομα ή ο τίτλος του εντύπου και η φύση του περιεχομένου του, όπως αυτή καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι δυνατό να αλλάξει μόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνέρχεται και αποφασίζει με βάση τα καθοριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του παρόντος. Ότι όμως αφορά στους υπεύθυνους έκδοσης και σύνταξής του, στη σχετική διαδικασία, στα έσοδα και έξοδα από την έκδοσή του και στη διαχείριση και αξιοποίηση αυτών, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ  22

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Για τη διάδοση των ιδεών του, την επίτευξη των στόχων του,  την   καλύτερη επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του αλλά και όλων των συγχωριανών μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, o σύλλογος διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, το υλικό που δημοσιεύεται σ’  αυτή,  την είσπραξη και  διαχείριση τυχόν εσόδων από τη χρήση της, την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της αλλά και για το χειρισμό κάθε άλλου σχετικού μ’ αυτή ζητήματος, υπεύθυνο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ  23

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό τροποποιείται εν μέρει ή στο σύνολό του με απόφαση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης, για την οποία ισχύουν τα καθοριζόμενα από το παρόν Καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 24

ΔΙΑΛΥΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση ειδικής Γενικής Συνέλευσης για την οποία ισχύουν, επίσης, τα καθοριζόμενα από το παρόν Καταστατικό. Η περιουσία του Συλλόγου μετά τη διάλυσή του και την εξόφληση ή ρύθμιση  κάθε οικονομικής υποχρέωσης απέναντι σε τρίτους, περιέρχεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Μοναστηρίου Οξυάς.

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25

Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ανακηρύσσονται σε Ευεργέτες του Συλλόγου όσοι προσφέρουν κατά καιρούς σ’ αυτόν σημαντική οικονομική βοήθεια ή και κάθε είδους άλλες αξιόλογες  και μη συνηθισμένες υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ  26

Οτιδήποτε δε ρυθμίστηκε με τον παρόντα Κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 27

Ο Σύλλογος υφίστανται αν υπάρχουν 20 μέλη (είκοσι).

ΑΡΘΡΟ  28

Το παρόν Καταστατικό, αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα, συντάχθηκε σύμφωνα με το νόμο μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν στο αρχικό Καταστατικό του Συλλόγου, που είχε εγκριθεί με την με αριθμό 18/95 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, και οι οποίες ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από την ειδική για το σκοπό αυτό Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, που συνήλθε νόμιμα την 30 Απριλίου 2008 και ώρα 19 : 30, στην αίθουσα «Λάππα» του ξενοδοχείου «Πανόραμα» στο Μουζάκι και στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αλλαγές που είχε επιφέρει σ’  αυτό και η από 18 Νοεμβρίου 2006 προηγούμενη για τον ίδιο σκοπό ειδική Γενική Συνέλευση. Αφού αναγνώστηκε με σαφήνεια και ακούστηκε απ’ όλους, εγκρίθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση ως το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του Συλλόγου, που θα ισχύσει από την εγγραφή του στα τηρούμενα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Καρδίτσας και υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οξυά,  30 Απριλίου 2008