Απόσπασμα από αρνητική γνωμοδότηση της αρμόδιας διεύθυνσης Περιφέρειαε Θεσσαλίας αναφορικά με την κατασκευή αιολικού πάρκου :
“Δεν μπορούμε πλέον να ισχυριζόμαστε ότι η χρήση των ανεμογεννητριών δεν
επιβαρύνει το περιβάλλον, ούτε ότι συμβάλει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας του
εθνικού συστήματος μεταφοράς ενέργειας όταν βασίζεται στην στοχαστική
ενέργεια του ανέμου, όταν η συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στο Εθνικό
διασυνδεδεμένο δίκτυο της χώρας μας δεν μπορεί να ξεπεράσει στην καλύτερη
περίπτωση το 5% του φορτίου και για να απορροφηθεί η ενέργεια από το
σύστημα, η οποία δεν είναι σταθερή αφού εξαρτάται από την ένταση του ανέμου
χρειάζεται η υποστήριξη του από μια σταθερή ενέργεια που μόνον μια συμβατική
πηγή μπορεί να δώσει (λιγνίτης, αέριο κ.λ.π.)”.